Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Audyt energetyczne budynku i charakterystyka energetyczna budynku
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-604-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W069 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynków EZ1A_W04 Kolokwium,
Projekt
M_W070 Student ma wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania audytów energetycznych EZ1A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U050 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U EZ1A_U05, EZ1A_U12 Kolokwium
M_U051 Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków. EZ1A_U05, EZ1A_U12 Kolokwium
M_U052 Student potrafi przygotować kompletny audyt energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe EZ1A_U17, EZ1A_U12, EZ1A_U15 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K015 Student ma świadomość, że od rzetelności wykonania audytu zależy końcowy efekt w postaci ograniczenia zużycia energii EZ1A_K04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W069 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynków + - - - - - - - - - -
M_W070 Student ma wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania audytów energetycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U050 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - + - + - - - - - - -
M_U051 Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków. - + - + - - - - - - -
M_U052 Student potrafi przygotować kompletny audyt energetyczny budynku, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K015 Student ma świadomość, że od rzetelności wykonania audytu zależy końcowy efekt w postaci ograniczenia zużycia energii + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Etapy wykonywania audytu energetycznego i przykłady (4h)

  Inwentaryzacja techniczno-budowlana. Ocena stanu technicznego budynku, w celu wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termo modernizacyjnych. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termo modernizacyjnych.

 2. Analiza cieplno – wilgotnościowa przegród budowlanych (2h)

  Cieplno – wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku (norma PN-EN ISO 13788. Warunki niezbędne dla uniknięcia kondensacji powierzchniowej. Parametry mające bezpośredni wpływ na kondensację powierzchniowa i rozwój pleśni.

 3. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 (3h)

  Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego.

 4. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynków wg normy EN 832 (2h)

  Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło budynków. Obliczenie strat ciepła, wewnętrznych zysków ciepła, zysków ciepła od nasłonecznienia, itp.

 5. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli (3 godz.)

  Przenoszenie ciepła – rodzaje wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Definicje: strumień cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przejmowania ciepła, pojemność cieplna, izolacyjność cieplna, mostek cieplny.

 6. Metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych (2h)

  Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród [płaskich jednowarstwowych, wielowarstwowych, wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną (wentylowaną i niewentylowaną), przegrody płaskie o niejednorodnej budowie, podłogi na gruncie, przegrody o zmiennej grubości warstwy.

 7. Podstawy prawne auditingu energetycznego (1h)

  Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Prawodawstwo europejskie.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student zapoznaje się z katalogiem materiałów budowlanych wraz ich parametrami (współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość, itp.).
Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• Obliczaniem współczynnika przenikania ciepła U dla różnych przegród,
• Obliczaniem projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831,
• Obliczaniem zapotrzebowania na ciepło budynku wg normy EN 832.

Ćwiczenia projektowe:

Student podczas zajęć projektowych przygotuje audyt energetyczny budynku zgodnie z wytycznymi Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz szczegółowych rozporządzeń wykonawczych. W celu wykonania obliczeń projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynku student zapozna się i skorzysta z oprogramowania komputerowego, np. Audytor OZC.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z projektu+ 0,3 *ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad termodynamiki
• Znajomość podstaw technologii budowlanych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. Koczyk (red.), 2009, Ogrzewnictwo Praktyczne. Projektowanie Montaż Eksploatacja
2. P. Klemm, 2006, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
3. M. Robakiewcz, 2010, Ocena cech energetycznych budynków
4. K. Żurawski, 2010 Charakterystyka energetyczna budynków
5. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
6. EN-832 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania
7. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U. 2008 nr 223)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak