Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sposoby gospodarowania energią i minimalizacja jej strat
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-605-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W067 Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło. EZ1A_W04 Kolokwium
M_W068 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową dla budynków EZ1A_W04 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U047 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U EZ1A_U05, EZ1A_U12 Kolokwium
M_U048 Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków. EZ1A_W12, EZ1A_W05 Kolokwium
M_U049 Student potrafi przygotować opracowanie określające minimalizację strat energii w budynkach, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe EZ1A_U17, EZ1A_U12, EZ1A_U15 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K014 Student ma świadomość, że rzetelnie przygotowane opracowanie mające na celu nakreślenie możliwości oszczędności energii, przekłada się na realne korzyści finansowe i ekologiczne EZ1A_K07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W067 Student zna pojęcia komfortu cieplnego, projektowego obciążenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło. + - - - - - - - - - -
M_W068 Student ma wiedzę zakresie metod obliczania projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową dla budynków + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U047 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła U - + - + - - - - - - -
M_U048 Student potrafi wykonać kalkulacje w celu wyliczenia projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło dla nieskomplikowanych przypadków. - + - + - - - - - - -
M_U049 Student potrafi przygotować opracowanie określające minimalizację strat energii w budynkach, wykorzystując do obliczeń cieplnych oprogramowanie komputerowe - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K014 Student ma świadomość, że rzetelnie przygotowane opracowanie mające na celu nakreślenie możliwości oszczędności energii, przekłada się na realne korzyści finansowe i ekologiczne + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Komfort cieplny (1h)

  Definicja komfortu cieplnego.

 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki budowli (2 h)

  Przenoszenie ciepła – rodzaje wymiany ciepła (przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Definicje: strumień cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przejmowania ciepła, pojemność cieplna, izolacyjność cieplna, mostek cieplny.

 3. Metodologia obliczania współczynnika przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych (1h)

  Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród [płaskich jednowarstwowych, wielowarstwowych, wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną (wentylowaną i niewentylowaną), przegrody płaskie o niejednorodnej budowie, podłogi na gruncie, przegrody o zmiennej grubości warstwy.

 4. Obliczanie zapotrzebowania na energię na cele wentylacyjne (1h).

  Obliczeniowe zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne dla budynku. Zapotrzebowanie na energię na cele podgrzania powietrza wentylacyjnego.

 5. Obliczanie zapotrzebowania na energie na cele ciepłej wody użytkowej (2h)

  Metody obliczania zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Współczynnik równoczesności. Przegrzewy ciepłej wody. Obliczanie zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

 6. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831 (2h)

  Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego.

 7. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynków wg normy EN 832 (2h)

  Podstawowe wzory i tryb postępowania przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło budynków. Obliczenie strat ciepła, wewnętrznych zysków ciepła, zysków ciepła od nasłonecznienia, itp.

 8. Sposoby minimalizacji zużycia energii (4h).

  Modernizacja przegród budowlanych. Ograniczenie / kontrolowanie ilości wymian powietrza wentylacyjnego. Sposoby zmniejszenia zużycia energii na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ćwiczenia audytoryjne:

Student zapoznaje się z katalogiem materiałów budowlanych wraz ich parametrami (współczynnik przewodzenia ciepła, gęstość, itp.).
Student wykonuje podstawowe obliczenia związane z:
• Obliczaniem współczynnika przenikania ciepła U dla różnych przegród,
• Obliczaniem projektowego obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831,
• Obliczaniem zapotrzebowania na ciepło budynku wg normy EN 832,
• Obliczaniem zapotrzebowania na ciepło w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ćwiczenia projektowe:

Student podczas zajęć projektowych, dysponując danymi technicznymi budynku, określi możliwości zmniejszenia zużycia energii (także zamiany konwencjonalnych źródeł energii na ekologiczne) i przygotuje odpowiednie sprawozdanie. W celu wykonania obliczeń projektowego obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło budynku student zapozna się i skorzysta z oprogramowania komputerowego, np. Audytor OZC.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z projektu+ 0,3 *ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad termodynamiki
• Znajomość podstaw technologii budowlanych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. Koczyk (red.), 2009, Ogrzewnictwo Praktyczne. Projektowanie Montaż Eksploatacja
2. P. Klemm, 2006, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
3. M. Robakiewcz, 2010, Ocena cech energetycznych budynków
4. K. Żurawski, 2010 Charakterystyka energetyczna budynków
5. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
6. EN-832 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak