Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wody termalne mineralne i leczniczę - własności, poszukiwanie i udostępnianie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-607-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
mgr inż. Soboń Jan (sobon@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód termalnych, mineralnych i leczniczych. Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie warunków tworzenia się wód termalnych. Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie składników występujących w wodach termalnych, mineralnych i leczniczych. Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
M_W005 Student ma świadomość aspektów prawnych pozyskiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Umiejętności
M_U006 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód termalnych, mineralnych i leczniczych. Sprawozdanie
M_U007 Student ma świadomość możliwości pozaenergetycznego wykorzystania wód termalnych. Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód termalnych, mineralnych i leczniczych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie warunków tworzenia się wód termalnych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie składników występujących w wodach termalnych, mineralnych i leczniczych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie związku pomiędzy budową geologiczną a występowaniem wód termalnych, mineralnych i leczniczych. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma świadomość aspektów prawnych pozyskiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U006 Student potrafi zebrać i przeanalizować przykłady z zakresu technologii pozyskania i możliwości wykorzystania wód termalnych, mineralnych i leczniczych. - - - - - - + - - - -
M_U007 Student ma świadomość możliwości pozaenergetycznego wykorzystania wód termalnych. - - + - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady (15 godz.)
Pojęcia podstawowe na temat wód termalnych, wód mineralnych i wód leczniczych oraz ich stosowanie Główne typy chemiczne wód mineralnych i leczniczych. Wody cyklu hydrologicznego.
Własności fizyko-chemiczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Warunki tworzenia się wód termalnych i mineralnych
Występowanie wód termalnych, mineralnych i leczniczych w Polsce na tle budowy geologicznej oraz ich geneza
Wykorzystanie wód mineralnych, leczniczych i termalnych w balneoterapii, rekreacji i profilaktyce oraz przemyśle rozlewniczym. Uzdrowiska polskie i ich wody.
Obowiązujące akty prawne.

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia obliczeniowe (7 godz.)
Przeliczanie otrzymanej analizy fizyko-chemicznej wody i określenie jej mineralizacji, typu hydrochemicznego, składników swoistych oraz wskazanie możliwości jej wykorzystania do określonego celu.
Formy zapisu i graficzne przedstawienie składu chemicznego wód mineralnych i leczniczych metodą Udlufta i Kurłowa– student wykonuje i oddaje ćwiczenie.
Analiza stanu obecnego oraz możliwości wykorzystania wód termalnych w lecznictwie, rehabilitacji, rekreacji i profilaktyce zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Zajęcia terenowe (8 godz.).
Rejon doliny Popradu. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Zapoznanie się i wykonanie badań aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 7 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Udział w zajęciach terenowych 7 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z kolokwium + 0,25 * ocena ze sprawozdania z zajęć praktycznych + 0,25 * ocena ze sprawozdania z wycieczki terenowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość podstaw geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
2.Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
3.Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja mezozoiku.
4.Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja paleozoiczna.
5.Górecki W. (red) 2011 Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
6.Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
7.Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
8.Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane.. PIG Warszawa.
9.Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
10.Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
11.Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.
12.Rajchel L. (2000) Wody siarczkowe Karpat polskich. Geologia Wyd. AGH.
13.Rajchel L.(2012) Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wyd. AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak