Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-609-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W051 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W11, EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W053 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W11, EZ1A_W06 Egzamin,
Projekt
M_W054 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W055 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_W11, EZ1A_W06 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U043 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium
M_U044 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu EZ1A_U05, EZ1A_U12 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W051 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
M_W053 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
M_W054 Student ma wiedzę w zakresie technologii i typów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
M_W055 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U043 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu. - + - + - - - - - - -
M_U044 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Przybliżone i dokładne obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla celów grzewczych dla produkcji ciepłej wody użytkowej.2h
 2. Urządzenia grzewcze charakterystyka techniczna, zasady doboru. Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania.4h.
 3. Podstawy projektowania: nowoczesnych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, małych kotłowni na paliwa gazowe lub płynne .5h
 4. Stosowane systemy grzewcze indywidualne i zcentralizowane.(1h)
 5. Zcentralizowane źródła ciepła. Zasady przesyłu i regulacji sieci cieplnych .2h
 6. Możliwości oszczędzania energii w ogrzewnictwie. Podstawy audytu energetycznego.2h
 7. Wentylacja ogólna i miejscowa. Dobór parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń. Metodyka obliczania ilości powietrza wentylacyjnego, wielokrotność wymiany powietrza. 2h

 8. Wentylacja naturalna i mechaniczna. 2h
 9. Urządzenia i sieci wentylacyjne. Nagrzewnice. 2h
 10. Zasady projektowania wentylacji nawiewnej i wywiewnej ogólnej oraz miejscowej. 2h
 11. Rekuperacja ciepła w układach wentylacyjnych. 2h
 12. . Klimatyzacja – podstawowe problemy termodynamiczne.2h
 13. Systemy i urządzenia klimatyzacyjne. Podstawy doboru klimatyzatorów.2h
Ćwiczenia audytoryjne:

1.Prognozowanie zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów o różnym przeznaczeniu. Dobór zasobników akumulujących oraz wymienników ciepła.2h
2. Obliczenia hydrauliczne i energetyczne sieci cieplnych .2h
3. Dobór podstawowych urządzeń i elementów wewnętrznych instalacji grzewczych (orurowanie, armatura, grzejniki, urządzenia pomocnicze itd.) dla systemów jedno i dwururowych, podłogowych, ściennych, sufitowych.6h
4. Dobór podstawowych elementów i urządzeń dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (przewody, nagrzewnice , chłodnice, rekuperatory).3
5. Analiza efektywności energetycznej rozwiązań wariantowych.2h

Ćwiczenia projektowe:

1.Projekt termomodernizacji małego obiektu, określenie zapotrzebowania mocy cieplnej wg obowiązujących norm i przepisów PN, PN-EN wraz z analizą możliwości poprawy izolacyjności przegród, dobór grzejników i kotła.4h
2.Projekt wewnętrznej instalacji grzewczej CO dla obiektu .3h
3.Projekt wymiennikowego węzła cieplnego CO/CWU.2h
4.Projekt kotłowni wbudowanej mieszkaniowej lub obiektowej dla różnych rodzajów paliw. 4h
5.Projekt wstępny wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń.2h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena ze z zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej i sanitarnej
• Znajomość podstaw mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN W-wa 1980.
2. Praca zbiorowa: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENWIROTECH Poznań 1994.
3. Krygier K.: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. WSiP, W-wa 2005.
4. Recknagel: Poradnik ogrzewanie i klimatyzacja EWFE Gdańsk 1994.
5. Poradnik. Wentylacja użytkowa. IPPU Masta Gdańsk 1999.
odpowiednie PN-EN.
6. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak