Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wielopłaszczyznowa analiza inwestycji OZE
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-610-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych EZ1A_U12 Projekt
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji EZ1A_W10, EZ1A_W09, EZ1A_W15, EZ1A_W03, EZ1A_W04, EZ1A_U13, EZ1A_U02, EZ1A_U03 Projekt
M_W003 Student umie wskazać aspekty formalno-prawne i ekonomiczne inwestycji OZE EZ1A_W03, EZ1A_W04, EZ1A_K07 Kolokwium
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko EZ1A_W09, EZ1A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji - - - + - - - - - - -
M_W003 Student umie wskazać aspekty formalno-prawne i ekonomiczne inwestycji OZE + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi określić wpływ poszczególnych źródeł energii odnawialnych na środowisko + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zjawiska meteorologiczne i hydrogeologiczne związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii-2 godz.
Ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE-2 godz.
Otoczenie formalno-prawne projektowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (Polska, świat)- 2 godz.
Wpływ energetyki odnawialnej na środowisko-4 godz.
Przykłady projektów OZE w Polsce i na świecie – szczegółowa analiza aspektów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych – 3 godz.
Metodyka wyznaczania efektu ekologicznego-2 godz.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje projekt polegający na ekologicznej analizie inwestycji OZE:
Efekty kształcenia:
-student potrafi korzystać z materiałów instruktażowych
-student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar
-student potrafi obliczyć efekt ekologiczny inwestycji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad przeliczania jednostek miar
• Znajomość specyfiki wykorzystania poszczególnych odnawialnych źródeł energii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Materiały informacyjno – instruktażowe – seria 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 30 kwietnia 1996 roku – WSKAŹNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak