Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-612-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować instalacje wykorzystujące poszczególne odnawialne źródła energii EZ1A_W16, EZ1A_W11 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących poszczególne odnawialne źródła energii EZ1A_U09, EZ1A_U08 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi odczytywać informacje umieszczone na tabliczkach znamionowych urządzeń EZ1A_U17, EZ1A_U12 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie w celu osiągnięcia wspólnego efektu EZ1A_K02, EZ1A_K05, EZ1A_U18, EZ1A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować instalacje wykorzystujące poszczególne odnawialne źródła energii - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących poszczególne odnawialne źródła energii - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi odczytywać informacje umieszczone na tabliczkach znamionowych urządzeń - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie w celu osiągnięcia wspólnego efektu - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Czas trwania praktyki wynosi 120 godz. i ma charakter indywidualny. Student sam znajduje i proponuje instytucję lub firmę, w której zamierza odbyć praktykę zawodową. Sam uzgadnia jej termin i przedstawia cel i zakres praktyki, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych.
Celem praktyki zawodowej może być m.in.:
1) zapoznanie się z organizacją pracy i zakresem czynności na wybranych stanowiskach pracy mających bezpośredni związek z ekologicznymi źródłami energii,
2) zapoznanie się z tematyką instalowania urządzeń EZE,
3) zapoznanie się z tematyką projektowania instalacji wykorzystujących EZE,
4) zapoznanie się z innymi wybranymi aspektami wiążącymi się z ekologicznymi źródłami energii.

Praktykę należy odbywać w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, w dziale lub zespole w którym rozwiązywane są problemy z zakresu ekologicznych źródeł energii.
Mogą to być np.:
- przedsiębiorstwa wykonawcze zajmujące się montażem i serwisem urządzeń EZE;
- przedsiębiorstwa produkujące urządzenia EZE;
- przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne lub miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, prowadzące działalność w zakresie produkcji energii z odpadów;
- przedsiębiorstwa i instytucje wykorzystujące ekologiczne źródła energii w swojej działalności;
- przedsiębiorstwa produkujące nośniki energii z ekologicznych źródeł;
- przedsiębiorstwa projektowe z branże ekologicznych źródeł energii;
- firmy konsultingowe (eksperckie) działające w branży ekologicznych źródeł energii;
- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje badawczo-rozwojowe i inne działające w branży ekologicznych źródeł energii;
- jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie);
- regionalne dyrekcje ochrony środowiska;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ilościowa ocena końcowa nie jest wystawiana, tylko zaliczenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

WGGiOŚ może zawrzeć umowę/porozumienie z instytucją lub firmą przyjmującą studenta na
praktykę odnośnie do odbywania praktyki zawodowej.
Na czas odbywania praktyki student musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany uzyskać zaświadczenie potwierdzające jej odbycie, które jest niezbędne do zaliczenia praktyki. Praktykę zalicza uczelniany koordynator praktyk na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz przedłożonego przez studenta sprawozdania z praktyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak