Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem OZE
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-615-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów dostarczania ciepła do budynków EZ1A_W11, EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych EZ1A_W11, EZ1A_W06 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń bazujących na odnawialnych źródeł energii stosowanych do produkcji ciepła EZ1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych bazujących na oze EZ1A_U12, EZ1A_U05 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie sposobów dostarczania ciepła do budynków + + - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych + + - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń bazujących na odnawialnych źródeł energii stosowanych do produkcji ciepła + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych bazujących na oze - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Stosowane systemy grzewcze indywidualne i zcentralizowane
2. Przybliżone i dokładne obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla celów grzewczych dla produkcji ciepłej wody użytkowej
3. Podstawy projektowania: nowoczesnych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, małych kotłowni na paliwa gazowe lub płynne
4. Odnawialne źródła energii w produkcji ciepła

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia w zakresie doboru urządzeń grzewczych i projektowania instancji centralnego ogrzewania

Ćwiczenia projektowe:

1. Projektowanie instancji grzewczych dla indywidualnych przypadków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,2 * ocena z kolokwium + 0,3 * ocena ze z zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN W-wa 1980.
2. Praca zbiorowa: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. ENWIROTECH Poznań 1994.
3. Krygier K.: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. WSiP, W-wa 2005.
4. Recknagel: Poradnik ogrzewanie i klimatyzacja EWFE Gdańsk 1994.
5. Poradnik. Wentylacja użytkowa. IPPU Masta Gdańsk 1999.
odpowiednie PN-EN.
6. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak