Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energia biomasy - projekt
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-701-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W025 Student ma wiedzę w zakresie projektowania urządzeń technologicznych do produkcji i wykorzystania biopaliw EZ1A_W16, EZ1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U016 Student potrafi efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie i z innych źródeł do zrealizowania projektów EZ1A_U07, EZ1A_W11, EZ1A_U10 Projekt
M_U017 Student potrafi stworzyć opracowanie porównawcze dla różnych technologii biomasowych EZ1A_U11, EZ1A_U17, EZ1A_U05, EZ1A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K005 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do przygotowania projektów oraz potrafi pracować w grupie EZ1A_K02, EZ1A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W025 Student ma wiedzę w zakresie projektowania urządzeń technologicznych do produkcji i wykorzystania biopaliw + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U016 Student potrafi efektywnie wykorzystać wiedzę zdobytą na wykładzie i z innych źródeł do zrealizowania projektów - - - + - - - - - - -
M_U017 Student potrafi stworzyć opracowanie porównawcze dla różnych technologii biomasowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K005 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do przygotowania projektów oraz potrafi pracować w grupie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Projektowanie kotłowni biomasowych (4 godz.)

    Warunki techniczne projektowania kotłowni na biopaliwa stałe, rodzaje kotłów, technologie spalania.

  2. Szczegółowe informacje związane z pozyskiwaniem energii z różnych roślin energetyczny. Możliwości produkcji energii z biomasy (5h)
  3. Charakterystyka linii technologicznych do kompaktowania biomasy (6h)

    Szczegółowe technologie produkcji biopaliw stałych (brykiety, pelety, drewno kawałkowe, i in.). Zagadnienia związane z przygotowaniem biomasy do przetworzenia na biopaliwa stałe (suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie). Zagadnienia związane z przetwarzaniem biomasy na biopaliwa stałe (brykietowanie, peletowanie) oraz ze składowanie biopaliw stałych (pakowanie, magazynowanie, itp.)

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje trzy projekty. Pierwszy indywidualny projekt polega na doborze odpowiedniego kotła na dane biopaliwo dla zadanych warunków wraz z wyliczeniem ilości zużytego paliwa, kosztów paliwa i efektu ekologicznego. Drugi projekt jest wykonywany w grupach dwuosobowych i polega na wyliczeniu efektywności danej biomasy w zależności od sposobu jej wykorzystania. Trzeci indywidualny projekt polega na stworzeniu projektu technologicznego linii do produkcji biopaliw kompaktowanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z wykonanych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień z przedmiotu Energia biomasy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Głodek, 2007, Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego
2. W. Kordylewski, 2008, Spalanie i paliwa
3. I. Jackowska, 2009, Biomasa jako źródło energii
4. J. Frączek (red), 2010, Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
5. J. Wandrasz, A. Wandrasz, 2006, Paliwa Formowane, biopaliwa i paliwaz odpadów w procesach termicznych
6. T. Juliszewski, T. Zając, Biopaliwo rzepakowe
7. T. Juliszewski, Ogrzewanie biomasą
8. W. Rybak, Spalanie i współspalanie biopaliw stałych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak