Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje fotowoltaiczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-702-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Małek Anna (amalek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid i off-grid. EZ1A_W16, EZ1A_W17 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów elektrycznych, optycznych i środowiskowych dla różnych systemów fotowoltaicznych. EZ1A_W09, EZ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację fotowoltaiczną. EZ1A_U16, EZ1A_U12, EZ1A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna korzyści środowiskowe płynące ze stosowania instalacji fotowoltaicznych. EZ1A_K07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych typu on-grid i off-grid. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów elektrycznych, optycznych i środowiskowych dla różnych systemów fotowoltaicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować instalację fotowoltaiczną. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna korzyści środowiskowe płynące ze stosowania instalacji fotowoltaicznych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Student poznaje zjawiska rządzące konwersją energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny, aby na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu wykonać projekt instalacji fotowoltaicznej on-grid i/lub off-grid.
Poznaje aspekty prawne dotyczące przyłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci.

Ćwiczenia projektowe:

Student na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania na energię elektryczną dla obiektu wykonuje projekt instalacji fotowltaicznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę z modułu jest ocena z wykonanego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Szymański, Instalacje fotowoltaiczne;
E. Klugman-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce;
Ustawa prawo energetyczne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak