Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pompy ciepła - projekt
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-703-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W036 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych z pompami ciepła – również współpracującymi z innymi źródłami ciepła EZ1A_W16, EZ1A_W15, EZ1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U024 Student w oparciu o postawione wymagania, korzystając z różnych źródeł wiedzy, potrafi zaprojektować system grzewczy z pompą ciepła, również współpracującą z innymi źródłami energii EZ1A_U05, EZ1A_U10, EZ1A_U16, EZ1A_U07 Projekt
M_U025 Student potrafi obliczyć uzysk energii z poszczególnych dolnych źródeł oraz oszacować moc wymiennika ciepła i na jego podstawie dobrać odpowiednią pompę ciepła EZ1A_U11, EZ1A_U17, EZ1A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K006 Student potrafi dobrać system grzewczy i grzewczo - chłodzący oparty na pompach, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko ciepła EZ1A_K02, EZ1A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W036 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji grzewczych z pompami ciepła – również współpracującymi z innymi źródłami ciepła + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U024 Student w oparciu o postawione wymagania, korzystając z różnych źródeł wiedzy, potrafi zaprojektować system grzewczy z pompą ciepła, również współpracującą z innymi źródłami energii - - - + - - - - - - -
M_U025 Student potrafi obliczyć uzysk energii z poszczególnych dolnych źródeł oraz oszacować moc wymiennika ciepła i na jego podstawie dobrać odpowiednią pompę ciepła - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K006 Student potrafi dobrać system grzewczy i grzewczo - chłodzący oparty na pompach, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko ciepła - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Projektowanie kotłowni z pompami ciepła (4 godz.)

Warunki techniczne projektowania kotłowni z pompami ciepła, typy pomp ciepła, technologie pozyskiwania energii z dolnych źródeł ciepła.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje dwa projekty. Pierwszy projekt polega na doborze odpowiedniej pompy ciepła dla zadanych warunków geologicznych, klimatycznych i zapotrzebowania na ciepło w budynku. Dysponując wycinkiem mapy geologicznej i hydrologicznej, a także danymi na temat zapotrzebowania na ciepło na cele co i cwu dla budynku, student dokonuje doboru odpowiedniego urządzenia grzewczego. Rozpatruje warunki terenowe działki i decyduje o typie dolnego źródła ciepła. Oblicza efekt ekologiczny zaistniały przy porównaniu ze źródłem ciepła węglowym, gazowym i olejowym. Student dobierając odpowiednią taryfą energii elektrycznej szacuje koszty ogrzewania budynku, porównuje je do innych źródeł ciepła. Dodatkowo student szacuje koszty inwestycyjne związane z zastosowaniem pompy ciepła i porównuje je z innymi źródłami ciepła.
Drugi projekt jest projektem wykonywanym przy pomocy programu symulacyjnego WP-OPT. Na podstawie zadanych danych student dobiera odpowiednie urządzenia grzewcze. Dzięki oprogramowaniu student będzie przeprowadzał symulację współczynnika SPF w zależności od dobranej pompy ciepła, konfiguracji grzejników, dobranych pomp obiegowych i sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także możliwości pracy pompy ciepła z innymi urządzeniami grzewczymi. Kolejnym zadaniem będzie porównanie parametrów temperaturowych dolnego źródła ciepła w zależności od jego długości/powierzchni i konfiguracji, a także jego wpływ na SPF. W programie student wyliczy również roczne koszty eksploatacyjne biorąc pod uwagę warunki uzyskane w symulacji. Oprócz raportu wygenerowanego w programie student powinien przygotować również odpowiednie komentarze do zastosowanych rozwiązań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = * średnia ważona z ocen z wykonanych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień z przedmiotu Pompy ciepła

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Rubik, 2006, Pompy ciepła: poradnik
2. W. Zalewski, 2001, Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3 M. Zawadzki (red), 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
4. D. Banks, 2008, An introduction to thermogeology: Grodnu Skurce heating and cooling
5. H. Recknagel, E. Sprenger, E. Schramek, 2008 Kompendium wiedzy: Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo
6. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for designers of shallow geothermal systems
7. GEOTRAINET, 2011, Geotrainet training manual for drillers of shallow geothermal systems

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak