Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje geotermalne - projekt
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-704-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania systemów geotermalnych na środowisko naturalne oraz opłacalności ekonomicznej instalacji geotermalnych EZ1A_W10, EZ1A_W15, EZ1A_W11 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej projektów geotermalnych w odniesieniu do konkretnych warunków EZ1A_U17, EZ1A_K06, EZ1A_U12, EZ1A_U13 Projekt
M_U002 Student potrafi dokonać obliczeń efektu ekologicznego uzyskanego poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii energią geotermalną EZ1A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, rozumie i zna możliwości oraz konieczność ciągłego dokształcania się w zakresie rozważań ekonomicznych w związku ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi oraz istniejącymi warunkami lokalnymi wpływającymi na opłacalność projektów geotermalnych EZ1A_U07, EZ1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma elementarną wiedzę z zakresu oddziaływania systemów geotermalnych na środowisko naturalne oraz opłacalności ekonomicznej instalacji geotermalnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy ekonomicznej projektów geotermalnych w odniesieniu do konkretnych warunków - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać obliczeń efektu ekologicznego uzyskanego poprzez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii energią geotermalną - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, rozumie i zna możliwości oraz konieczność ciągłego dokształcania się w zakresie rozważań ekonomicznych w związku ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi oraz istniejącymi warunkami lokalnymi wpływającymi na opłacalność projektów geotermalnych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systemy energetyczne oparte na energii geotermalnej.
2. Budowa instalacji geotermalnych. Elektrownie geotermalne tradycyjne oraz binarne. Ciepłownie geotermalne. Kaskadowe systemy wykorzystujące energię i wody geotermalne.
3. Opłacalność ekonomiczna budowy instalacji geotermalnych.
4. Efekt ekologiczny uzyskiwany w trakcie eksploatacji energii geotermalnej.
5. Opłacalność ekonomiczna a efekt ekologiczny.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje obliczenia opłacalności funkcjonowania instalacji geotermalnej uwzględniając koszty fazy inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej dla kilku wariantów. Obliczenia wykonywane są dla konkretnych lokalizacji wraz z podstawową analizą rynku odbiorców i zapotrzebowania na ten rodzaj produkowanej energii i/lub ośrodków rekreacyjno-leczniczych. Analiza kilku wariantów pozwala na wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
Następnie student dokonuje obliczeń efektu ekologicznego uzyskanego wskutek wybranego wcześniej rozwiązania. Wyniki obliczeń student przedstawia w postaci sprawozdania.

W ramach zajęć student:

- określa założenia projektowe instalacji geotermalnych uwzględniając istniejące warunki środowiskowe, infrastrukturalne, geologiczne
- oblicza opłacalność ekonomiczną inwestycji biorąc pod uwagę kilka wariantów projektowych
- oblicza efekt ekologiczny wybranego przez siebie najkorzystniejszego wariantu
- formułuje odpowiednie wnioski z dokonanych przez siebie analiz ekonomicznych i ekologicznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw ekonomii
• Znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
2. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
3. Solińska M., Soliński I., 2003 – Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Wyd. Nauk-Dydakt. AGH, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.
2. Kępińska B., Ciągło J., 2008 – Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Kwartalnik Geologia, Wyd. AGH, T. 34, Z. 3, Kraków; 541-559
3. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak