Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektrownie wodne - projekt
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-706-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie warunków doboru turbin wodnych EZ1A_W13, EZ1A_W11 Projekt
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykonywania operatów wodno prawnych EZ1A_W10, EZ1A_W15 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać operat wodno prawny dla elektrowni wodnej EZ1A_U01, EZ1A_U10 Projekt
M_U002 Student potrafi odczytać i stworzyć dokumentację techniczną elektrowni wodnej w języku polskim i angielskim EZ1A_U07, EZ1A_U12, EZ1A_U08 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie warunków doboru turbin wodnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykonywania operatów wodno prawnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać operat wodno prawny dla elektrowni wodnej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi odczytać i stworzyć dokumentację techniczną elektrowni wodnej w języku polskim i angielskim - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Dobór turbin wodnych (5 h)

    Zasady doboru turbin wodnych w zależności od parametrów charakteryzujących dany ciek wodny

  2. Uwarunkowania prawne związane z projektowaniem elektrowni wodnych (5h)
  3. Warunki terenowe i środowiskowe sprzyjające budowaniu elektrowni wodnej (5 h)
Ćwiczenia projektowe:

Student w trakcie ćwiczeń projektowych wykonuje operaty wodno – prawne. Poznaje zasady doboru turbin i wykonywania dokumentacji technicznej korzystając z literatury polskiej i obcojęzycznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z wykonanych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chmielniak T. Technologie energetyczne. WNT, 2008
2. Jackowski K. Elektrownie wodne. WNT, 1971
3 Krzyżanowski W. Turbiny wodne. WNT 1971
4. Hoffmann M. Małe elektrownie wodne. Wyd. Nabba W-wa 1991
5. Laudyn D.i inni Elektrownie WNT 1990
6. Gołębiowski s., Krzemień Z. Przewodnik inwestora MEW. Fundacja Poszanowania Energii W-wa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak