Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Alternatywne źródła energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-708-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kaczmarczyk Michał (mkz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kaczmarczyk Michał (mkz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma na celu zapoznanie się z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami wykorzystującymi alternatywne źródła energii oraz samodzielną analizę i przedstawienie wybranej technologii.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. EZ1A_W15 Prezentacja
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. EZ1A_W07, EZ1A_W16, EZ1A_W06
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. EZ1A_W11 Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. EZ1A_U18 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. EZ1A_U08 Prezentacja
M_U003 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii. EZ1A_U03 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykorzystania alternatywnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu możliwości zastosowania różnych procesów przemiany energii w celu uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - + - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację poświęconą innym alternatywnym źródłom energii. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przeanalizować dane dotyczące procesów zachodzących w przyrodzie pod kątem pozyskania energii z alternatywnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

1. Zapoznanie się z budową urządzeń oraz pracą instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.
2. Zebranie właściwych danych i ocenienie podstawowych parametrów technicznych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii

Zajęcia seminaryjne:

1. Podział zasobów alternatywnych źródeł energii. Procesy przemiany energii. Pierwotne źródła energii. Możliwości zastosowania procesów przemiany energii.
2. Zasoby alternatywnych źródeł energii na świecie. Potencjał teoretyczny, techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii alternatywnej. Stan obecny wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
3. Perspektywy wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych.
4. Technologie wykorzystania energii alternatywnej. Aktywne systemy konwersji energii słonecznej.Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej. Morskie farmy wiatrowe. Energia termiczna mórz i oceanów. Energia pływów, fal i prądów morskich. Urządzania hybrydowe – ogniwo fotowoltaiczne – kolektor słoneczny. Wykorzystanie ciepła suchych gorących skał (HDR, EGS). Najnowsze koncepcje pozyskania energii z alternatywnych źródeł.
5. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny alternatywnych źródeł energii.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z ocen z zajęć seminaryjnych i projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajmość podstaw termodynamiki
Znajomość podstaw energetyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lewandowski W.M. (2007) – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne
2. Merkisz J., Pielecha I. (2004) – Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał KACZMARCZYK // Geological Journal; ISSN 0072-1050. — 2016 vol. 51 iss. 1, s. 65–76. — Bibliogr. s.75–76.
2. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii — Effective use of renewable energy sources: monograph /2.Wojciech GÓRECKI, Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, DominikaWOŚ, Magda KACZMARCZYK, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Paweł Lachman. — Kraków: SOLGEN Sp. z o. o., 2015.— 144 s.. — Bibliogr. s. 136–140. — ISBN: 978-83-64339-06-6. — Publikacja wydana również w j. angielskim. — 145 s. —Bibliogr. s. 138–145
3. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji prądu elektrycznego z zastosowaniem Obiegu Organicznego Rankine’a3.lub Cyklu Kaliny – przegląd instalacji działających na świecie — Binary power plants in the world – a review / MichałKACZMARCZYK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój; ISSN 0304-520X. — 2011 R.50 z. 1–2, s. 131–144. — Bibliogr. s. 143–144.
4. Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania4.energii: monografia — Increasing energy savings and use of unconventional sources as a key to effective energy use:monograph / Wojciech GÓRECKI, Jarosław KOTYZA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Elżbieta HAŁAJ,Magda KACZMARCZYK, Dominika WOŚ, Marek HAJTO, Michał KACZMARCZYK, Marek CAPIK, Paweł POPRAWA, MariaGOŁĘBIOWSKA, [et al.]. — Kraków: SOLGEN Sp. z o. o., 2015. — 172 s.. — Bibliogr. s. 166–168. — ISBN:978-83-64339-07-3. — Publikacja wydana również w j. angielskim. — 177 s. — Bibliogr. s. 172–177

Informacje dodatkowe:

Brak