Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena zasobów OZE
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-709-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W071 Student ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii EZ1A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U053 Student potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych EZ1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U054 Student potrafi określić założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej opartej na OZE oraz interpretować uzyskane wyniki, a także dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe EZ1A_U17, EZ1A_U13 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K016 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie oceny zasobów OZE (poprzez literaturę fachową polsko- i angielskojęzyczną, kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia) EZ1A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W071 Student ma wiedzę w zakresie ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań wykorzystania odnawialnych źródeł energii - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U053 Student potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - + - + - - - - - - -
M_U054 Student potrafi określić założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej opartej na OZE oraz interpretować uzyskane wyniki, a także dokonać doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K016 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie oceny zasobów OZE (poprzez literaturę fachową polsko- i angielskojęzyczną, kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia) - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

Student zapoznaje się z tematami obliczeniowymi na zajęcia projektowe. Otrzymuje dane do trzech wykonywanych projektów w ramach zajęć projektowych. Obliczenia wykonywane są na zajęciach projektowych, zaś wyniki przedstawiane w postaci sprawozdań i krótkich prezentacji, podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje trzy projekty oceny zasobów OZE (w tym jeden wybrany) dla konkretnych, rzeczywistych warunków środowiskowych, geologicznych, klimatycznych, ekonomicznych. Wyniki przedstawia w postaci sprawozdań i krótkich prezentacji podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W ramach zajęć audytoryjnych i projektowych student:

 dokonuje poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie (warunki klimatyczne, geologiczne, geograficzne, infrastrukturalne), pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 określa założenia projektowe, konieczne do obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretuje uzyskane wyniki, a także dokonuje doboru i analizy prostych systemów energetycznych, tak, aby spełniały założenia projektowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ważona ze sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
2. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
3. Pluta Z., 2000 – Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
4. H. Kaiser, 1995 – Wykorzystanie energii słonecznej. Wyd. AGH.
5. Kotarska K., Kotarski Z., 1989 – Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne. Wyd. Not-Sigma.
6. Kuczyński T i in., 2008 – Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, Zielona Góra.
7. Siejka K, Tańczuk M., Trinczek K, 2008 – Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104).
8. Jak zbudować małą elektrownię wodną? Przewodnik inwestora. Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej – ESHA
9. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.
2. Kępińska B., Ciągło J., 2008 – Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Kwartalnik Geologia, Wyd. AGH, T. 34, Z. 3, Kraków; 541-559
3. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak