Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-710-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ukierunkowany na podniesienie kwalifikacji i umiejetności studentów w samodzielnym opracowaniu projektów inżynierskich

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne; ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie EZ1A_K02, EZ1A_K01, EZ1A_U02, EZ1A_U03, EZ1A_W07 Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski EZ1A_W05, EZ1A_U04, EZ1A_U03, EZ1A_U07, EZ1A_U09 Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia EZ1A_U14, EZ1A_W13, EZ1A_K02, EZ1A_U12 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia EZ1A_K01, EZ1A_K03, EZ1A_K07, EZ1A_K04 Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania EZ1A_K02, EZ1A_K03, EZ1A_K07, EZ1A_U03 Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne; ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do projektu informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność opracowania prezentacji o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz jej publicznego przestawienia - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania; ma umiejętność samokształcenia - - - - - + - - - - -
M_K002 Student opracowując projekt inżynierski myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z obowiązującymi na wydziale wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu inżynierskiego, a także elektronicznymi bibliograficznymi bazami danych oraz innymi źródłami informacji. Opracowują prezentację o wykowywanym projekcie inżynierskim oraz ją publicznie przestawiają. Dyskutują na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań inżynierskich dotyczących postawionego mu zadania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
  • Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
  • Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
  • Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
  • Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN,Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ocetkiewicz I., Tomaszewska B., Mróz A., 2017 – Renewable energy in education for sustainable development. The Polish experience. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 80 (2017) 92–97.
Bujakowski W., Tomaszewska B., Miecznik M., 2016 – The Podhale geothermal reservoir simulation for long-term sustainable production. RENEWABLE ENERGY 99 (2016) 420-430.
Operacz A., Tomaszewska B., 2016 – The review of Polish formal and legal aspects related to hydropower plants. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 23 (19) (2016) 18953-18959
Dendys M., Tomaszewska B., Pająk L., 2015 – Numerical modelling in research on geothermal systems. BULLETIN OF GEOGRAPHY. PHYSICAL GEOGRAPHY SERIES 9 (2015) 39–44.

Informacje dodatkowe:

Brak