Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje solarne termiczne - projekt
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BEZ-1-711-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ekologiczne Źródła Energii
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie doboru parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych podzespołów systemów termosolarnych dla konkretnych zastosowań. EZ1A_W16, EZ1A_U12, EZ1A_U09, EZ1A_U02 Projekt
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych systemów termosolarnych EZ1A_U11, EZ1A_W09, EZ1A_W11, EZ1A_W06 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekt systemu solarnego wykorzystującego zjawiska konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. EZ1A_U17, EZ1A_U05, EZ1A_U12, EZ1A_U16, EZ1A_U03, EZ1A_U15 Projekt
M_U002 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika obiegowego podczas przemian termodynamicznych w instalacji EZ1A_U11, EZ1A_W10, EZ1A_U12, EZ1A_W04, EZ1A_W11, EZ1A_W06, EZ1A_U13 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie doboru parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych podzespołów systemów termosolarnych dla konkretnych zastosowań. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie parametrów termodynamicznych, optycznych, hydraulicznych i mechanicznych różnych systemów termosolarnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekt systemu solarnego wykorzystującego zjawiska konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić zmianę parametrów czynnika obiegowego podczas przemian termodynamicznych w instalacji + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Student poznaje zjawiska rządzące konwersją energii promieniowania słonecznego na ciepło, aby na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania cieplnego obiektu wykonać projekt. instalacji solarnej.
Poznaje zasady wymiany ciepła oraz jego transportu w instalacjach solarnych.

Ćwiczenia projektowe:

Student na podstawie uzyskanych danych o warunkach nasłonecznienia, terenowych , klimatycznych oraz o charakterze i parametrach zapotrzebowania cieplnego obiektu wykonyje projekt. instalacji solarnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych zasad w obliczeń cieplnych
• Znajomość podstaw techniki grzewczej i sanitarnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2000.
2. Kaiser H.; Wykorzystanie energii słonecznej, AGH 1995.
3. Kotarska K. Kotarski Z.; Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne,
4. Zawadzki M. (red); 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak
5. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.; Poradnik – Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo,2008.
6. Korner W., Kirhoff W., Schabbach T.; Schulung Sloartermie , Baratung Planung Installation 1997 Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e. V. Handwerkskammer Kassel.`
7. Gruss B., Damm G.; Schulung Photovoltaik, Baratung Planung Installation 1997 Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e. V. Handwerkskammer Kassel.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

zaliczenie w terminie semestralnym na podstawie wyników pracy oraz dwa terminy poprawkowe w sesji