Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy MicroStation z nakładkami tematycznymi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
DGK-1-706-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu możliwości edycji danych wektorowych i rastrowych w oprogramowaniu MS GK1A_W09, GK1A_W13, GK1A_W08 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych z wykorzystaniem oprogramowania MicroStation GK1A_W09, GK1A_W13, GK1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wektoryzacji 2D i 3D w środowisku MS według planów, szkiców, na tle chmury punktów oraz rastrów GK1A_U06, GK1A_U17, GK1A_U12 Kolokwium
M_U002 Posiada umiejętność edycji danych wektorowych i rastrowych w środowisku MS GK1A_U06, GK1A_U17, GK1A_U12 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi we współpracy z innymi członkami grupy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem GK1A_K05, GK1A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami wykonującymi pokrewne czynności przy tworzeniu wektoryzacji GK1A_K05, GK1A_K06 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu możliwości edycji danych wektorowych i rastrowych w oprogramowaniu MS + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych z wykorzystaniem oprogramowania MicroStation + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wektoryzacji 2D i 3D w środowisku MS według planów, szkiców, na tle chmury punktów oraz rastrów + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność edycji danych wektorowych i rastrowych w środowisku MS + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi we współpracy z innymi członkami grupy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem + - - + - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność współpracy z innymi osobami wykonującymi pokrewne czynności przy tworzeniu wektoryzacji + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład wprowadzający środowisko MicroStation

Wprowadzenie do pakietu (historia, możliwości podstawowe, możliwości zaawansowane)
Omówienie filozofii działania oprogramowania.
Omówienie wektoryzacji 2D i 2D, tworzenie i edycja
Modelowanie 3D
Wykorzystanie podkładów rastrowych oraz chmur punktów.
Edycja rastrów. Przetwarzanie rastrów.
Praca z chmurami punktów.
Zaawansowane możliwości MS.

Ćwiczenia projektowe:
Praca z oprogramowaniem w zakresie geodezyjno-kartograficznych prac kameralnych

Podstawowe funkcje MS jako programu typu CAD.
Wykonanie mapy 2D na podstawie szkicu pomiarowego i zbioru pikiet.
Wykonanie mapy 2D na podstawie rastra. Operacje na rastrze.
Wykonanie przekroju w postaci rysunku wektorowego przez chmurę punktów.
Wykonanie modelu 3D na podstawie pomiarów skanerem laserowym. Zapoznanie z możliwościami Pointools.
Modelowanie 3D z teksturowaniem.
Przetwarzanie rastrów.
Zaawansowane możliwości MS.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest tożsama z oceną z ćwiczeń
Kolokwium zaliczeniowe – waga 0.5
Wykonany projekt – waga 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu geodezji podstawowej.
Wiedza z zakresu geometrii podstawowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

źródła internetowe ze strony Bentley

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nieobecności mogą być odrabiane w ramach zajęć z inną grupą.
Zajęcia są zaliczane na podstawie projektu zaliczeniowego oraz kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium zaliczeniowe – waga 0.5
Wykonany projekt – waga 0.5