Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automating of ArcGIS Workflows
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
DGK-1-707-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Drzewiecki Wojciech (drzewiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Drzewiecki Wojciech (drzewiec@agh.edu.pl)
dr inż. Twardowski Mariusz (misiekt@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy języka programowaina Python GK1A_W09 Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę o mozliwościach automatyzacji procesów analitycznych w oprogramowaniu ArcGIS GK1A_W15 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Umie tworzyć, uruchamiać i dokumentować zaawansowane modele analityczne w aplikacji ArcGIS Model Builder GK1A_U15, GK1A_U03, GK1A_U18 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi analizować, tworzyć i wykorzystywać w oprogramowaniu ArcGIS proste skrypty w języku Python GK1A_U15, GK1A_U03, GK1A_U18 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi uruchamiać narzędzia ArcGIS w trybie batchowym GK1A_U15 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy języka programowaina Python + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o mozliwościach automatyzacji procesów analitycznych w oprogramowaniu ArcGIS + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie tworzyć, uruchamiać i dokumentować zaawansowane modele analityczne w aplikacji ArcGIS Model Builder - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować, tworzyć i wykorzystywać w oprogramowaniu ArcGIS proste skrypty w języku Python + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi uruchamiać narzędzia ArcGIS w trybie batchowym - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Overview of ArcGIS workflows automating possibilities (batch processing, models and toolsets, Python scripts).

Introduction to Model Builder. Basics of model building. Setting up interactive models. Establishing flow of control.

Introduction to Python
Interpreter basics. Other programming languages comparison. Variable assingment, mathematical and logical operators. Base data types and their representation. Keywords and complex structures. Mutable objects.
Scripts and program flow control. Correct script formatting. Conditional structures, loops and function definitions. Difference between interpreter and compiler. Exception handling. Input/output procedures.
Introduction to object oriented programming in Python. Class, object and method construction, inheritance and polymorphism. Script modularisation methods and library import. Standard libraries and most important elements.

The ArcPy Python module. Python scripts in ArcGIS.

Advanced modeling techniques in Model Builder. Batch processing. Model iterations. Structured looping.

Building model documentation.

Ćwiczenia projektowe:

Introduction to Model Builder. Setting up interactive models. Establishing flow control – defining preconditions, using if-elif-else statements.
Introduction to Python. Scripts and program flow control. Script autohing tools. Error correction and interpretation. Conditionals, loops and exception handling. Introduction to ArcPy, creating a basic Python scripts for ArcGIS.
Sharing models and toolboxes. Validating a model, exporting to a Python script. Batch processing. Model iterations. Model documentation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Wykonanie projektu 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of student activity during classes and student project. The final grade is calculated as a weighted average of grades. The algorithm for calculating the final assessment is given to students during first meeting.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Prerequisites: Basic knowledge of ArcGIS software. Basic knowledge of English language.

During the first meeting the teatcher will present:
- the acceptable number of students absences in the class and the method and manner of compensating for the backlog caused by absence;
- the rules for obtaining credits within basic term.
Before the end of the semester the teatcher will decide the rules and deadlines for resit. A student may proceed to a resit twice.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Allen David W.: Getting to Know ArcGIS ModelBuilder. ESRI Press 2011.
2. Zandbergen Paul A.: Python Scripting for ArcGIS. ESRI Press 2014.
3. Allen David W.: GIS Tutorial for Python Scripting. ESRI Press 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Drzewiecki W., Jenerowicz M., Aleksandrowicz S., Krupiński M., 2012: Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 4 (54), 49-64

Drzewiecki W., Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B., 2014: Quantitative and Qualitative Assessment of Soil Erosion Risk in Małopolska (Poland), Supported by an Object-Based Analysis of High-Resolution Satellite Images. Pure and Applied Geophysics, Vol. 171, Issue 6, pp. 867-895

Informacje dodatkowe:

Brak