Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne metody inwentaryzacji zabytków
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
DGK-1-729-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kolecki Jakub (kolecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
dr inż. Kolecki Jakub (kolecki@agh.edu.pl)
dr inż. Pastucha Elżbieta (epast@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach modułu student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie geodezyjnej i fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków, z naciskiem na nowoczesne podejście do zagadnienia.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wymienić i zdefiniować parametry kalibracji kamer fotogrametrycznych z uwzględnieniem kamer stosowanych w fotogrametrii bliskiego zasięgu. GK1A_W10 Kolokwium
M_W002 Student potrafi scharakteryzować sensory fotogrametryczne stosowane w inwentaryzacji obiektów zabytkowych, wskazać ich wady oraz zalety, określić wymagania jakie muszą być spełnione celem poprawnego ich stosowania. GK1A_W10 Kolokwium
M_W003 Student potrafi wymienić formaty plików modeli 3D w postaci "mesh" wraz ze sposobem zapisu tekstury. GK1A_W13 Kolokwium
M_W004 Student potrafi zdefiniować pojęcia integracji danych oraz integracji metod pomiarowych, potrafi wskazać ich założenia oraz praktyczne zastosowania w procesie inwentaryzacji obiektów zabytkowych. GK1A_W11, GK1A_W13, GK1A_W03, GK1A_W10 Kolokwium
M_W005 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na gęstość i dokładność chmury punktów pozyskanej w drodze gęstego matchingu zdjęć. GK1A_W12, GK1A_W01, GK1A_W10 Kolokwium
M_W006 Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe parametry techniczne charakteryzujące fotoplan, takie jak: rozdzielczość geometryczna, rozdzielczość radiometryczna, definicja układu współrzędnych. GK1A_W11, GK1A_W01 Kolokwium
M_W007 Student zna pojęcie ortoskanu oraz potrafi wymienić i scharakteryzować jego podstawowe parametry techniczne takie jak rozdzielczość, profil radiometryczny. GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W01, GK1A_W10 Kolokwium
M_W008 Student odróżnia pojęcia: dokładność fotoplanu, rozdzielczość fotoplanu GK1A_W11, GK1A_W01 Kolokwium
M_W009 Student zna zasady działania podstawowych rodzajów skanerów takich jak skanery optyczne i skanery laserowe a także potrafi wskazać pola ich zastosować oraz podać ograniczenia i wady. GK1A_W03, GK1A_W01, GK1A_W10 Kolokwium
M_W010 Student potrafi zdefiniować pojęcie tekstury i wie co to są współrzędne tekstury. GK1A_W13 Kolokwium
M_W011 Student potrafi wskazać wady i zalety (wraz z określeniem przyczyn) skaningu laserowego oraz fotogrametrii jako metod służących do rejestracji danych wykorzystywanych do opracowania produktów inwentaryzacji. GK1A_W11, GK1A_W01, GK1A_W10 Kolokwium
M_W012 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na gęstość i dokładność chmury punktów pozyskanej w drodze naziemnego skanowania laserowego. GK1A_W12, GK1A_W01, GK1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać model powierzchni obiektu na podstawie danych fotogrametrycznych oraz danych pozyskanych w wyniku skanowania laserowego a następnie dostosować go dla potrzeb utworzenia orotofotoplanu. GK1A_W11 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie pozyskać w terenie poprawne zdjęcia pomiarowe, mając na uwadze wymagania techniczne opracowywanego produktu inwentaryzacji GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student umie dobrać sprzęt fotogrametryczny (kamera/aparat, obiektyw(y)) w zależności od geometrii inwentaryzowanego obiektu, przewidywanych produktów inwentaryzacji, ograniczeń w geometrii akwizycji. GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student umie zaplanować i wykonać geodezyjny pomiar terenowy osnowy skaningowej oraz fotogrametrycznej. GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U005 Student umie zaplanować lokalizację oraz rodzaj sygnalizacji fotopunktów oraz punktów kontrolnych dla pomiaru fotogrametrycznego w zależności od geometrii fotografowanego obiektu zabytkowego. GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U006 Student umie wyrównać chmury punktów w układzie współrzędnych inwentaryzowanego obiektu oraz poprawnie interpretować parametry dokładnościowe wyrównania. GK1A_W11, GK1A_W12, GK1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_U007 Student umie przeprowadzić pełny proces wyrównania sieci zdjęć dla inwentaryzowanego obiektu przy wsparciu technik automatycznego pomiaru punktów. GK1A_W12, GK1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_U008 Student umie zaplanować pozyskanie zdjęć pomiarowych w zależności od właściwości inwentaryzowanego obiektu oraz specyfikacji produktów inwentaryzacji. GK1A_W11, GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U009 Student umie zaplanować rozmieszczenie osnowy skaningowej w zależności od geometrii opracowywanego obiektu a także potrafi dobrać właściwy rodzaj sygnałów pomiarowych. GK1A_W11, GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U010 Student umie zaplanować rozmieszczenie stanowisk skanera w zależności od geometrii inwentaryzowanego obiektu oraz specyfikacji produktów inwentaryzacji. GK1A_W11, GK1A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_U011 Student umie wykonać orotofotoplan o przyjętych parametrach technicznych stosując zasady prowadzenia linii mozaikowania. GK1A_W13 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym a także potrafi organizować pracę zespołu pomiarowego GK1A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie znaczenie obiektów zabytkowych, potrafi wskazać na społeczno-kulturalne aspekty wykonywanych prac oraz dostrzega szersze aspekty dla zastosowań wyników inwentaryzacji oraz wykonywanych analiz. GK1A_K08 Aktywność na zajęciach
M_K003 Student rozumie zależności pomiędzy ekonomicznymi aspektami wykonywanych prac (np. czas trwania pomiaru, zaangażowanie sprzętu, liczebność zespołu pomiarowego) a parametrami technicznymi opracowywanego produktu. Student planować pracę tak aby dokonać właściwego bilansu kosztów i korzyści. GK1A_K07, GK1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wymienić i zdefiniować parametry kalibracji kamer fotogrametrycznych z uwzględnieniem kamer stosowanych w fotogrametrii bliskiego zasięgu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi scharakteryzować sensory fotogrametryczne stosowane w inwentaryzacji obiektów zabytkowych, wskazać ich wady oraz zalety, określić wymagania jakie muszą być spełnione celem poprawnego ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wymienić formaty plików modeli 3D w postaci "mesh" wraz ze sposobem zapisu tekstury. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi zdefiniować pojęcia integracji danych oraz integracji metod pomiarowych, potrafi wskazać ich założenia oraz praktyczne zastosowania w procesie inwentaryzacji obiektów zabytkowych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na gęstość i dokładność chmury punktów pozyskanej w drodze gęstego matchingu zdjęć. + - - + - - - - - - -
M_W006 Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe parametry techniczne charakteryzujące fotoplan, takie jak: rozdzielczość geometryczna, rozdzielczość radiometryczna, definicja układu współrzędnych. + - - - - - - - - - -
M_W007 Student zna pojęcie ortoskanu oraz potrafi wymienić i scharakteryzować jego podstawowe parametry techniczne takie jak rozdzielczość, profil radiometryczny. + - - - - - - - - - -
M_W008 Student odróżnia pojęcia: dokładność fotoplanu, rozdzielczość fotoplanu + - - - - - - - - - -
M_W009 Student zna zasady działania podstawowych rodzajów skanerów takich jak skanery optyczne i skanery laserowe a także potrafi wskazać pola ich zastosować oraz podać ograniczenia i wady. + - - - - - - - - - -
M_W010 Student potrafi zdefiniować pojęcie tekstury i wie co to są współrzędne tekstury. + - - + - - - - - - -
M_W011 Student potrafi wskazać wady i zalety (wraz z określeniem przyczyn) skaningu laserowego oraz fotogrametrii jako metod służących do rejestracji danych wykorzystywanych do opracowania produktów inwentaryzacji. + - - + - - - - - - -
M_W012 Student potrafi wymienić czynniki wpływające na gęstość i dokładność chmury punktów pozyskanej w drodze naziemnego skanowania laserowego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać model powierzchni obiektu na podstawie danych fotogrametrycznych oraz danych pozyskanych w wyniku skanowania laserowego a następnie dostosować go dla potrzeb utworzenia orotofotoplanu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie pozyskać w terenie poprawne zdjęcia pomiarowe, mając na uwadze wymagania techniczne opracowywanego produktu inwentaryzacji - - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie dobrać sprzęt fotogrametryczny (kamera/aparat, obiektyw(y)) w zależności od geometrii inwentaryzowanego obiektu, przewidywanych produktów inwentaryzacji, ograniczeń w geometrii akwizycji. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student umie zaplanować i wykonać geodezyjny pomiar terenowy osnowy skaningowej oraz fotogrametrycznej. - - - + - - - - - - -
M_U005 Student umie zaplanować lokalizację oraz rodzaj sygnalizacji fotopunktów oraz punktów kontrolnych dla pomiaru fotogrametrycznego w zależności od geometrii fotografowanego obiektu zabytkowego. - - - + - - - - - - -
M_U006 Student umie wyrównać chmury punktów w układzie współrzędnych inwentaryzowanego obiektu oraz poprawnie interpretować parametry dokładnościowe wyrównania. - - - + - - - - - - -
M_U007 Student umie przeprowadzić pełny proces wyrównania sieci zdjęć dla inwentaryzowanego obiektu przy wsparciu technik automatycznego pomiaru punktów. - - - + - - - - - - -
M_U008 Student umie zaplanować pozyskanie zdjęć pomiarowych w zależności od właściwości inwentaryzowanego obiektu oraz specyfikacji produktów inwentaryzacji. - - - + - - - - - - -
M_U009 Student umie zaplanować rozmieszczenie osnowy skaningowej w zależności od geometrii opracowywanego obiektu a także potrafi dobrać właściwy rodzaj sygnałów pomiarowych. - - - + - - - - - - -
M_U010 Student umie zaplanować rozmieszczenie stanowisk skanera w zależności od geometrii inwentaryzowanego obiektu oraz specyfikacji produktów inwentaryzacji. - - - + - - - - - - -
M_U011 Student umie wykonać orotofotoplan o przyjętych parametrach technicznych stosując zasady prowadzenia linii mozaikowania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym a także potrafi organizować pracę zespołu pomiarowego - - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie obiektów zabytkowych, potrafi wskazać na społeczno-kulturalne aspekty wykonywanych prac oraz dostrzega szersze aspekty dla zastosowań wyników inwentaryzacji oraz wykonywanych analiz. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie zależności pomiędzy ekonomicznymi aspektami wykonywanych prac (np. czas trwania pomiaru, zaangażowanie sprzętu, liczebność zespołu pomiarowego) a parametrami technicznymi opracowywanego produktu. Student planować pracę tak aby dokonać właściwego bilansu kosztów i korzyści. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Skaning laserowy w dokumentacji dziedzictwa kultury

  1. Rodzaje skanerów laserowych oraz ich zastosowanie w inwentaryzacji zabytków.
  2. Chmura punktów i jej charakterystyka
  3. Produkty inwentaryzacji zabytków opracowywane z wykorzystaniem skanowania laserowego. Chmura punktów jako produkt inwentaryzacji zabytków.
  4. Planowanie pomiarów skanerem laserowym.
  5. Osnowa skaningowa: sygnalizacja, rozmieszczenie.
  6. Wyrównanie chmur punktów w układzie obiektu.
  (4 godziny)

 2. Fotogrametria w inwentaryzacji zabytków.

  1. Sensory wizyjne stosowane w inwentaryzacji architektonicznej.
  2. Stereogram jako podstawowa jednostka pomiarowa w fotogrametrii.
  3. Planowanie pozyskania zdjęć stereoskopowych.
  4. Stereodigitalizacja
  (2 godziny)

 3. Dokumentacja wektorowa w inwentaryzacji zabytów

  1. Rzuty
  2. Przekroje
  3. Widoki
  (1 godzina)

 4. Dokumentacja rastrowa: fotoplany, orotfotoplany i rozwinięcia.

  1. Analityczne podstawy opracowywania fotoplanu.
  2. Orotofotoplany w dokumentacji dziedzictwa kultury.
  3. Rozwinięcia
  4. Problematyka rozdzielczość, dokładności oraz skali opracowań rastrowych.
  (2 godziny)

 5. Modele 3D – opracowania dla potrzeb dokumentacji i wizualizacji.

  1. Źródła danych dla modeli 3D
  2. Gęsta chmura punktów – pozyskanie metodami fotogrametrycznymi.
  3. Model 3D w postaci siatki trójkątów (“mesh”). Model 2.5D.
  4. Filtracja i przetwarzanie modelu “mesh”.
  5. Wektory normalne w modelowaniu 3D.
  6. Tekstura: rozdzielczość, sposób zapisu, pliki tekstrury, pliki materiałów, współrzędne tekstruy.
  7. Mapowanie wypukłości.
  (3 godziny)

 6. Integracja technologii pomiarowych w inwentaryzacji zabytków.

  1. Cele i założenia integracji.
  2. Przykładowe produkty uzyskiwane z wykorzystaniem integracji metod pomiaru oraz integracji wynikowych danych pomiarowych.
  (2 godziny)

Ćwiczenia projektowe:
 1. Wykonanie pomiarów terenowych

  1. Wywiad terenowy – zaplanowanie rozmieszczenia osnowy skaningowej i fotogrametrycznej. Zaplanowanie lokalizacji stanowisk skanera.
  2. Wykonanie pomiaru tachimetrycznego osnowy fotogrametrycznej i skaningowej.
  3. Wykonanie zdjęć pomiarowych inwentaryzowanych obiektów.
  4. Realizacja skanowania laserowego.
  (6 godzin)

 2. Opracowanie danych pozyskanych metodą skanowania laserowego

  1. Obliczenie współrzędnych punktów osnowy skaningowej i fotogrametrycznej.
  2. Analiza skanów, wstępne przetwarzanie skanów, filtracja skanów.
  3. Pomiar sygnałów na zarejestrowanych chmurach punktów.
  4. Orientacja skanów z wykorzystaniem punktów osnowy skaningowej.
  5. Analiza dokładności uzyskanych wyników wyrównania skanów.
  6. Opracowanie produktów inwentaryzacji na podstawie chmur punktów.
  (6 godzin)

 3. Opracowanie produnktów inwentaryzacji na podstawie danych fotogrametrycznych

  1. Prace wstępne związane z danymi fotogrametrycznymi (organizacja danych, usunięcie dystorsji, korekcja radiomentryczna).
  2. Definicja metryki kamery.
  3. Wyrównanie sieci zdjęć metodą wiązki wraz z oceną dokładności popartą pomiarem punktów kontrolowanych.
  4. Generowanie gęstej chmury punktów.
  5. Generowanie gęstej siatki trójkątów (“mesh”).
  6. Zapis opracowanego modelu 3D w wybranych formatach plików.
  7. Opracowanie fotoplanu/orotofotoplanu wybranego elementu architektonicznego.
  (12 godzin)

 4. Opracowanie produktów inwentaryzacji ukierunkowanych na wizualizację elementów architektonicznych

  1. Generowanie fotorealistycznych tekstur modeli 3D.
  2. Generowanie map normalnych.
  3. Fuzja modeli 3D o różnym stopniu szczegółowości dla potrzeb modelowania wypukłości
  4. Oświetlenie w wizualizacji modeli 3D.
  (4 godziny)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe w postaci testu – waga: 0.3
Aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, kartkówki – waga: 0.3
Sprawozdanie #1 – waga: 0.2
Sprawozdanie #2 – waga: 0.2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Niezbędna jest znajomość podstawowych technik pomiarów geodezyjnych.
Niezbędna jest umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń geodezyjnych takich jak wcięcie w przód, tachymetria.
Bardzo mile widziane jest zainteresowanie fotografią.
Bardzo mile widziane jest zainteresowanie tematyką obiektów zabytkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Thomas Luhmann, Stuart Robson, Stephen Kyle, Ian Harley; Colse Range Photogrammetry – Principles, Methods and Applications.

George Vosselman and Hans-Gerd Maas; Airborne and Terrestrial Laser Scanning.

Karl Kraus; Photogrammetry – Geometry from Images and Laser Scans

User manual do programu Agisoft Photoscan do pobrania z: http://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Regina Tokraczyk, Jakub Kolecki, Piotr Tokarczyk, Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki (Application of mobile digital camera in 3D visualization of shrine) , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), ISBN 978-83-920594-9-2 , Pages 769 – 779, Vol. 17b, 2007

Uwe Stilla, Jakub Kolecki, Ludwig Hoegner, Texture mapping of 3D building bodels with oblique direct geo-referenced airborne IR image sequences , International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences , Vol. XXXVIII-1-4-7/W5, ISSN 1682-1777, 6 pages, wydawnictwo elektroniczne – płyta CD, 2009

Beata Hejmanowska, Jakub Kolecki, Piotr Kramarczyk, Małgorzata Słota, Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego (Comparison of 3D models of an egngineering object using terrestiral photogrammetry and laser scanning), Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 7(57), ISSN 1731-5522, Strony 25 – 31, 2012

Jakub Kolecki, Małgorzata Słota, Teksturowanie modeli obiektów o złożonej geometrii na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego (Complex objects texturing based on terrestrial laser scanner data , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ), Vol. 24, 2012 ISSN 2083-2214, Pages 145 – 154, 2012

Jakub Kolecki, Developing Tools for Image-Based 3D Reconstruction: Palace Pena Case Study, Geodetic Congress (Geomatics), Baltic, IEEE, Pages 101-105, 2016

Krystian PYKA, Antoni RZONCA, Badanie jakości radiometrycznej ortofotogramów sporządzonych na drodze integracji fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego — Analysis of the radiometric quality of orthophotograms generated by the integration of close range photogrammetry and laser scanning / Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16 s. 515–526. — Bibliogr. s. 525, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-920594-5-X

Antoni RZONCA, Integracja wyników skanowania laserowego i pomiarów fotogrametrycznych na przykładzie inwentaryzacji nagrobka Anny Jagiellonki w Katedrze Wawelskiej — Integration of laser scanning and photogrammetric data for inventory of Anna Jagiellonka monument in Cathedral of Wawel Castle, Cracow / Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 383–395. — Bibliogr. s. 394–395

Adam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL, Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków — The digital photogrammetry and laser scanning methods used for heritage documentation / Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec. s. 129–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o.,

Władysław MIERZWA, Antoni RZONCA, Skanowanie powierzchni jako nowa metoda rejestracji i interpretacji szczegółów architektonicznych — Surface scanning as a new method of recording and interpretation of architecture details / Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B s. 427–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji ,,Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój / red. zesz. Joanna Bac-Bronowicz ; Stowarzyszenie Kartografów Polskich. VII Wydział Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Katedra Geodezji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. — Wrocław : [AR KGiF], 2003

Antoni RZONCA, Wizualizacja biblioteki byłego klasztoru OO. Cystersów w Lubiążu — Visualization of library of post-Cistercian monastery at Lubiąż / // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2 s. 271–280. — Bibliogr. s. 280

Katarzyna GABOR, Antoni RZONCA, Development of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau camp — Opracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau / Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125

Antoni RZONCA, Integracja danych pozyskiwanych metodami fotogrametrycznymi i skanowania laserowego przy inwentaryzacji obiektów zabytkowych [Dokument elektroniczny] — Photogrammetric and laser scanning data integration for inventory monuments / . — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 214 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0516) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza).

Adam BOROŃ, Elżbieta PASTUCHA, Metoda opracowywania ultrawysokorozdzielczych ortofotoplanów zabytkowych polichromii z wykorzystaniem zdjęć o różnej rozdzielczości — Method of making ultra-high resolution orthophotoplans of historic frescoes using various resolution images / Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 53–62. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

Elżbieta PASTUCHA, Research on the influence of the approximated principal distance on the accuracy of orthophotoplans out of historic polychrome (on flat and quasi-flat surface) — Badanie wpływu przybliżonej odległości obrazowej zdjęć na dokładność ortofotoplanów polichromii zabytkowych (z powierzchni płaskich i quasi-płaskich) / Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71,

Informacje dodatkowe:

Zasady zaliczania:
W ramach zajęć przewidziane jest wykonanie dwóch projektów obejmujących zagadnienia fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków. Oceniana będzie także aktywność na zajęciach, sprawdzanie znajomości omawianych tematów w formie odpowiedzi ustnej lub krótkich kartkówek. Pod koniec semestru przeprowadzone zostanie kolokwium zaliczeniowe.
Sposób obliczania oceny z przedmiotu:
Kolokwium zaliczeniowe w postaci testu – waga: 0.3
Aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, kartkówki – waga: 0.3
Sprawozdanie #1 – waga: 0.2
Sprawozdanie #2 – waga: 0.2

Pozostałe zasady zaliczania:
1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen niezależnie z:
a. kolokwium zaliczeniowego
b. sprawozdań
2. Termin oddania sprawozdań wynosi 2 tygodnie od daty ogłoszenia. Opóźnienie w oddaniu sprawozdania skutkuje obniżeniem oceny o 0.5 stopnia za każdy tydzień zwłoki.
3. Sprawozdania z istotnymi błędami lub brakami podlegają poprawie w terminie 1 tygodnia od daty przekazania uwag studentowi. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem oceny za sprawozdanie o 0.5 stopnia za każdy tydzień zwłoki.
4. Brak zaliczeń sprawozdań w terminie przewidzianym na kolokwium skutkuje brakiem dopuszczenia do kolokwium.
5. W przypadku poprawy kolokwium ostateczna ocena z kolokwium wstawiana jest na podstawie punktów uzyskanych w ramach terminu podstawowego i poprawkowego przy uwzględnieniu wagowania 1/3 | 2/3.
6. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
7. Tematyka wykładów może być przedmiotem kolokwium, odpowiedzi ustnej i kartkówek.
8. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona obecność na zajęciach. Nie dotyczy to zajęć, na których przewidziane jest kolokwium zaliczeniowe.
9. Student jest zobowiązany do nadrobienia we własnym zakresie zaległości będących efektem nieobecności. W istotnych przypadkach wskazana jest konsultacja z prowadzącym.

Konspekty oraz pozostałe materiały dydaktyczne będą zamieszczane na stronie internetowej przedmiotu.