Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fotogrametria i skaning laserowy w praktyce geodezyjnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
DGK-1-743-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Efektem modułu ma być uzyskana na podstawie wiedzy umiejętność wykonywania wybranych pomiarów inżynierskich metodami fotogrametrii i skanowania laserowego naziemnego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada umiejętność podstawowych działań na obrazie cyfrowym, chmurze punktów i modelach trójwymiarowych. GK1A_W04 Projekt
M_W006 Posiada wiedzę dotyczącą metod analitycznych wykorzystywanych w fotogrametrii bliskiego zasięgu GK1A_W21 Projekt
M_W007 Posiada wiedzę na temat tworzenia i zapisu obrazu oraz chmury punktów w najważniejszych sensorach wykorzystywanych w bliskim zasięgu. GK1A_W09, GK1A_W10 Projekt
M_W008 Posiada poszerzoną wiedzę na temat działania firm związanych z geodezją na rynku polskim i zagranicznym. Jest bardziej świadomy realiów funkcjonowania małych i dużych firm. GK1A_W05, GK1A_W04, GK1A_W16 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeanalizować specyfikację techniczną posiadanego sprzętu i ocenić jego stan techniczny. GK1A_U06, GK1A_U01, GK1A_U14 Projekt
M_U002 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym, identyfikować swoją rolę w nim i sumiennie wywiązywać się z powierzonych mu zadań. GK1A_U06, GK1A_U14, GK1A_U07 Projekt
M_U003 Potrafi wykonać wirtualny model 3D obiektu na podstawie danych fotogrametrycznych i skaningu laserowego, a także go dowolnie edytować. GK1A_U14, GK1A_U15, GK1A_U13 Projekt
M_U004 Posiada umiejętność podstawowych działań na obrazie cyfrowym, chmurze punktów i modelach trójwymiarowych. GK1A_U15 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać samodzielnie i jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów. GK1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada umiejętność podstawowych działań na obrazie cyfrowym, chmurze punktów i modelach trójwymiarowych. + - - + - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę dotyczącą metod analitycznych wykorzystywanych w fotogrametrii bliskiego zasięgu + - - + - - - - - - -
M_W007 Posiada wiedzę na temat tworzenia i zapisu obrazu oraz chmury punktów w najważniejszych sensorach wykorzystywanych w bliskim zasięgu. + - - + - - - - - - -
M_W008 Posiada poszerzoną wiedzę na temat działania firm związanych z geodezją na rynku polskim i zagranicznym. Jest bardziej świadomy realiów funkcjonowania małych i dużych firm. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeanalizować specyfikację techniczną posiadanego sprzętu i ocenić jego stan techniczny. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym, identyfikować swoją rolę w nim i sumiennie wywiązywać się z powierzonych mu zadań. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać wirtualny model 3D obiektu na podstawie danych fotogrametrycznych i skaningu laserowego, a także go dowolnie edytować. - - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność podstawowych działań na obrazie cyfrowym, chmurze punktów i modelach trójwymiarowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać samodzielnie i jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe definicje

  Praktyczne pojęcia związane z fotogrametria bliskiego zasięgu i skaningu laserowego. Teoria związana z określeniem jakości i dokładności danych fotogrametrycznych i skaningowych.

 2. Procesy produkcyjne i detaliczne w geodezji

  Prezentacje tematyczne współprowadzone przez przedstawicieli największych firm geodezyjnych w Polsce wraz z pokazem strategicznych technologii dla kluczowych projektów w kraju i za granicą (miasta 3D). Przykłady fotogrametrii bliskiego zasięgu i skaningu laserowego w podstawowych i zaawansowanych zadaniach geodezyjnych w mikro i makro skali. Dyskusje na temat wymagań stawianych przez rynek geodezyjny i nie tylko.

 3. Obowiązujące standardy techniczne w pracach geodezyjnych

  Przedstawienie pojęć i źródeł standardów technicznych, obowiązujących przepisów prawa, zaleceń międzynarodowych komisji.

 4. Dokumentacja techniczna – praktyczne przykłady

  Przedstawienie przykładów dokumentacji i specyfikacji technicznych. Położenie nacisku na elementy w nich zawarte a istotne dla samego procesu produkcyjnego. Przedstawienie toku rozumowania i sposobów interpretacji. Omówienie przykładowych problemów w procesach produkcyjnych (automatyzacja procesów, praca na dużych zbiorach danych – big data).

Ćwiczenia projektowe:
 1. Pozyskanie danych fotogrametrycznych i skaningowych

  Rozpoznanie sprzętu (kamery niemetryczne oraz skanery laserowe naziemne i ręczne). Zapoznanie się z jego cechami technicznymi. Ocena jego możliwości pomiarowych i dostosowanie warunków pomiarowych do opracowywanego obiektu. Przeprowadzenie pomiarów za pomocą kamery niemetrycznej i skanera laserowego. Opracowanie pozyskanych danych. Wygenerowanie modeli trójwymiarowych.

 2. Dokumentacja techniczna – przeprowadzenie analizy

  Przeprowadzenie analizy specyfikacji technicznej projektu, standardów technicznych, zaleceń komisji. Przygotowanie sprawozdania zbiorczego z przeanalizowanych materiałów. Wyciągnięcie wniosków, czy wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką i czy zostały spełnione warunki techniczne zawarte w tekście projektu w kontekście dokładności, wydajności i rentowności.

 3. Modelowanie 3D w różnych typach standardów

  Przygotowanie modeli 3D obiektów na różnych poziomach szczegółowości (LoD – Level of Detail). Różne sposoby edycji geometrii modeli i fotorealistycznych tekstur. Nowoczesne metody wizualizacji. Załadowanie modeli do portalu przy ustawionej funkcji slider.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wszystkich 3 tematów wykonywanych w ciągu semestru (każdy temat ma taką samą wagę, których suma daje 1).
Wykłady nieobowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wskazana znajomość podstaw fotogrametrii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bernasik J., Mikrut S.: „Fotogrametria inżynieryjna” – skrypt internetowy;
2. Sitek Z: „Fotogrametria ogólna inżynierska”, PPWK, Warszawa 1991;
3. Kraus K. "Photogrammetry. Geomatry from images and Laser Scans". 2nd Edition, de Gruyter, 2007;
4. Atkinson K.B., "Close Range Photogrammetry and Machine Vision", Whittles Publishing. 2001
5. Luhmann T., Robson S., Kyle S., Harley I. "Close Range Photogrammetry". Whittles Publishing, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Mikrut S. i inni, "Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D". Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Rzeszów, 2015.
2. Mikrut S., Kohut P., Pyka K., Tokarczyk R., Barszcz T., Uhl T. : "Mobile Laser Scanning Systems for Measuring the Clearance Gauge of Railways: State of Play, Testing and Outlook". Sensors 2016.
3. Mikrut S. : "Classical Photogrammetry and UAV – Selected Ascpects". Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 947-952, (doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-947-2016).
4. Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego. 2015. Autorzy: Bęcek K. , Gawronek P., Kwoczyńska B., Matuła P., Michałowska K. ,Mikrut S., Mitka B., Piech I., Makuch M. Redakcja naukowa dr inż. K. Michałowska, Wydawnictwa WSIE, Rzeszów 2015. ISBN 978-83-60507-29-2, 104 strony.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie:
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia zajęć. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż zapisana w regulaminie studiów ilość zajęć bez usprawiedliwienia. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady zaliczeń w terminach poprawkowych.

Egzamin:
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa i nie warunkuje dopuszczenia do egzaminu. Student może przystąpić do egzaminu pod warunkiem posiadania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych .

Sposób i tryb wyrównywania zaległości:
Ze względu na zróżnicowanie przypadków jest przedstawiony studentom na pierwszych zajęciach danej formy zajęć. Dla zajęć prowadzonych w laboratorium na materiałach i narzędziami dostępnymi tylko na uczelni dopuszcza się odrabianie zajęć usprawiedliwionych na zajęciach innych grup lub w czasie, w którym w laboratorium nie ma planowych zajęć.