Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laser data processing
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
DGK-1-745-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Marmol Urszula (entice@agh.edu.pl)
dr inż. Borowiec Natalia (nboro@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The course is about airborne and terrestral laser data processing

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge about airborne laser scanning technology. GK1A_W11 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student has knowledge about airborne laser data formats, how to conversion and compression laser data. GK1A_W11 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W003 Student has a basic knowledge about processing airborne point clouds like filtering, classification and visualization. GK1A_W11 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W004 Student has a basic knowledge how to generate DTM and DSM. GK1A_W11 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W005 Student knows basic TLS products with their specification and parameters. GK1A_W11 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W006 Student knows methods of TLS data conversion and rejestration. GK1A_W11
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to laser data management. GK1A_U15, GK1A_U20 Projekt
M_U002 Student can do the basic operation on airborne point clouds. GK1A_U15 Projekt
M_U003 Student has the ability to generate basic airborne laser scanning products like DTM, DSM. GK1A_U15 Projekt
M_U004 Student can do the basic spatial analyzes on airborne point clouds. GK1A_U09 Projekt
M_U005 Student has ability of TLS data rejestration, data conversion and products generation. GK1A_U15
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge about airborne laser scanning technology. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about airborne laser data formats, how to conversion and compression laser data. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student has a basic knowledge about processing airborne point clouds like filtering, classification and visualization. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student has a basic knowledge how to generate DTM and DSM. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student knows basic TLS products with their specification and parameters. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student knows methods of TLS data conversion and rejestration. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to laser data management. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can do the basic operation on airborne point clouds. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student has the ability to generate basic airborne laser scanning products like DTM, DSM. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student can do the basic spatial analyzes on airborne point clouds. - - - + - - - - - - -
M_U005 Student has ability of TLS data rejestration, data conversion and products generation. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introduction to airborne laser scanning (ALS)

  Historical overview, Basics of airborne laser technology
  Elements of the airborne laser system
  Data formats
  Airborne laser scanning in use

 2. Basic operation on airborne cloud of points.

  Basic operation on airborne cloud of points: filtration, classification and visualization.

 3. Introduction to DTM and DSM

  Introduction to DTM and DSM – basic definitions, global and regional projects, algorithms of laser data processing, representations of DTM like GRID,

 4. Three-dimensional modeling of selected objects.

  Three-dimensional modeling of selected objects

 5. Basic Three-dimensional modeling of selected objects. on TLS data

  Point cloud rejestration variants: open source and commercial software review.
  Point cloud edition.
  Normal vectors generation and aplication.
  Point cloud data formats conversion.
  Data preperation for further processing and final product generation.

 6. TLS technology products

  TLS products.
  Their parameters, algorithms, examples.

 7. Integration of point clouds from ALS and TLS.

  Integration of point clouds from ALS and TLS. Methods and variants.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Acquainting with the laser data supplied by the ALS

  Acquainting with the laser data supplied by the ALS – format conversion, intensity, echo, density.

 2. Integration of point clouds from ALS and TLS.

  Integration of point clouds from ALS and TLS.

 3. Three-dimensional modeling of selected objects.

  Three-dimensional modeling of selected objects.

 4. Preprocessing laser data.

  Preprocessing laser data.

 5. Automatic and manual filtering of laser data.

  Automatic and manual filtering of laser data (points classification ground, vegetation, buildings, etc.).

 6. Development of DTM and related products.

  Development of DTM and related products.

 7. Basic operations on TLS data

  Point cloud rejestration variants: open source and commercial software review.
  Point cloud edition.
  Normal vectors generation and aplication.
  Point cloud data formats conversion.
  Data preperation for further processing and final product generation.

 8. TLS technology products generation

  TLS technology products generation:
  - orthoscans,
  - fly through,
  - vectorisation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is the weighted average of the final test – FT and project grades – P.
Final grade = 0.6*FT+0.4*P
The project grade is the arithmetic average of all projects, on condition that each project was passed as a positive grade.

.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Shan J., Toth Ch. K., 2009. Topographic laser ranging and scanning. Principles and Processing. CRC Press. Boca Raton, London, New York 2009.
Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. PWN Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Twardowski M., Marmol U., 2012. Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. vol. 23 s. 457–466.
Marmol U., Mikrut S., 2012. Attempts at automatic detection of railway head edges from images and laser data. Image Processing & Communications : an International Journal vol. 17 no. 4 s. 151–160.
Marmol U., 2010. The two-stage filtering of airborne laser data in a frequency domain. Geodesy and Cartography vol. 59 no. 2 s. 83–97.
Borowiec N.: Polyhedral building model from airborne laser scanning data; Geomatics and Environmental Engineering 4/10, AGH – Kraków 2010.

Informacje dodatkowe:

Attendance at lecture – not necessary.
Two absence from classes is possible. If more absence occurs a student needs to give an extra paper in order get positive grade.