Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mobile Mapping Technology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
DGK-1-746-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geodezja i Kartografia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module is about new mobile systems of data acquisition.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student has knowledge about mobile data acquisition. GK1A_W13, GK1A_W08 Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 The student can solve simple tasks in the field of mobile data acquisition. GK1A_U09, GK1A_U07 Projekt
M_U002 The student has the ability to work with data obtained in a mobile manner. GK1A_U13, GK1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the scope of his/her knowledge. GK1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The student has knowledge about mobile data acquisition. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can solve simple tasks in the field of mobile data acquisition. - - - + - - - - - - -
M_U002 The student has the ability to work with data obtained in a mobile manner. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of the scope of his/her knowledge. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Mobile data acquisition. Basic concepts. Examples of commercial projects.

Basic concepts related to a mobile data acquisition (called Mobile Mapping Technology). The idea of measurements from mobile platforms (terrestrial and aerial ones). The concept of “mobile mapping” as a main development direction of the surveying in the foreseeable future. Principles of carrying out measurements with the use of GNSS / GIS receivers. Mobile measurement systems based on photogrammetry and laser scanning. Examples of mobile systems and presentation of results of the measurement session (on the example of data obtained for AGH from the RIEGL and IP-S2 systems). Unmanned Aerial Vehicles (drones) with their characteristic. A discussion on examples of commercial projects run on datasets acquired by using mobile methods and a presentation of the results (railway gauge project, road projects).

Ćwiczenia projektowe:
 1. Data acquisition with the use of GPS / GIS receivers

  The exercise consists in carrying out measurements using GPS / GIS receivers mounted on a mobile platform and then data processing and analyzing. The accuracy evaluation of this type of solutions. Data visualization and their uploading on geoportals.

 2. Data acquisition with the use of mobile measuring systems

  The exercise consists in performing measurements with systems mounted on a mobile measuring platform consisting of GNSS / IMU devices, laser scanners, digital cameras.
  Data processing in available software. Update of buildings documentation with terrestrial data, 3D modeling of buildings and uploading such prepared project on geoportals.

 3. Data acquisition with the use of unmanned aerial vehicles

  The exercise consists in designing and running photogrammetric flights with unmanned aerial vehicles above the choosen area. Data processing and analysis of results. Updating of buildings the database with the aerial data. A final integration of data aquired by three different mobile systems.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated as the average of the grades from three projects carried out during the semester (each project has the same weight, the sum of which gives 1).
Lectures are optional.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basics of surveying and photogrammetry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Vosselman G., Mass H-G., "Airborne and Terrestrial Laser Scanning". Whittles Publishing. 2010.
2. Shan J., Toth C.K. : "Topographic Laser Ranging and Scanning. Principles and processing". CRC Press. Taylor and Francis Group. 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Mikrut S. i inni, "Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D". Wyższa Szkoła Inżynieryjno–Ekonomiczna, Rzeszów, 2015.
2. Mikrut S., Kohut P., Pyka K., Tokarczyk R., Barszcz T., Uhl T. : "Mobile Laser Scanning Systems for Measuring the Clearance Gauge of Railways: State of Play, Testing and Outlook". Sensors 2016.
3. Mikrut S. : "Classical Photogrammetry and UAV – Selected Ascpects". Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 947-952, (doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-947-2016).

Informacje dodatkowe:

A way to make up the absence on classes: during consultations or with another group.
Detailed information about the module or publications can be found at: www.smikrut.pl