Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-3-605-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada teoretycznie ogólną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania gospodarki na poziomie krajowym, międzynarodowym i światowym GF3A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych. GF3A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Posiada umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym GF3A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. ekonomiczne) prowadzonych badań i ma świadomość odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji GF3A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada teoretycznie ogólną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania gospodarki na poziomie krajowym, międzynarodowym i światowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych problemów naukowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dostrzegać i charakteryzować dodatkowe aspekty (np. ekonomiczne) prowadzonych badań i ma świadomość odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii.
2. Gospodarka jako system. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze:
o system nakazowy (gospodarka centralnie planowana);
o system rynkowy i jego ewolucja;
o system mieszany (zróżnicowany udział państwa).
3. Charakterystyka gospodarki rynkowej:
o relacje mikroekonomiczne i makroekonomiczne;
o wybory w warunkach gospodarki rynkowej.
4. Podmioty gospodarki rynkowej i ich cele:
o gospodarstwo domowe w systemie gospodarki rynkowej;
o przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej;
o rola rządu w gospodarce rynkowej;
o skutki interwencji rządu w działalność podmiotów gospodarczych.
5. Równowaga rynkowa:
o podstawowy elementy teorii równowagi rynkowej (popyt, podaż, cena);
o popyt i czynniki go kształtujące (cena i pozacenowe determinanty);
o podaż i czynniki ją kształtujące (cena i pozacenowe determinanty);
o ogólny model równowagi rynkowej;
o analiza poszczególnych przypadków równowagi rynkowej;
o szczególne przypadki równowagi rynku.
6. Elastyczność jako podstawowe narzędzie w ekonomii:
o cenowa elastyczność popytu;
o cenowa elastyczność łukowa i punktowa;
o elastyczność mieszana popytu;
o elastyczność dochodowa popytu, prawo Engla;
o elastyczność łukowa i punktowa popytu;
o cenowa elastyczność podaży;
o elastyczność łukowa i punktowa podaży;
o wykorzystanie współczynników elastyczności do podjęcia decyzji gospodarczych.
7. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta:
o teorie wyboru konsumenta, prawa Gossena;
o ograniczenia wyboru;
o krańcowa stopa substytucji;
o optimum konsumenta.
8. Teoria produkcji, podstawy zachowania producenta w gospodarce rynkowej:
o pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw;
o cele działalności przedsiębiorstw;
o pojęcie i modelowanie funkcji produkcji;
o analiza funkcji produkcji w krótkim okresie;
o analiza funkcji produkcji w długim okresie;
o izokwanty produkcji;
o izokoszty produkcji;
o optimum producenta.
9. Koszty produkcji i ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw:
o klasyfikacja kosztów produkcji;
o analiza kosztów w krótkim okresie;
o analiza kosztów w długim okresie;
o graficzna interpretacja progów rentowności.
10. Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału:
o ruch okrężny dochodów i wydatków;
o klasyczne i współczesne teorie podziału;
o popyt na czynniki produkcji na rynkach konkurencyjnych;
o popyt na czynniki produkcji w warunkach niedoskonałej konkurencji;
o podaż i popyt w stosunku do czynnika „praca”;
o podaż zasobów kapitałowych i naturalnych.
11. Podstawowe problemy makroekonomii:
o cele i narzędzia polityki makroekonomicznej;
o charakterystyka podstawowych kierunków współczesnej ekonomii;
o zagregowana podaż i popyt;
o równowaga makroekonomiczna – granica możliwości produkcyjnych.
12. Wielkości makroekonomiczne i ich pomiar:
o mierniki dochodu narodowego, zatrudnienie, inflacja, stopy procentowe;
o produkt krajowy brutto (PKB);
o produkt narodowy brutto (PNB);
o dochód narodowy i jego pomiar;
o konsumpcja i inwestycje i ich pomiar;
o PKB per capita (na jednego mieszkańca);
o teorie dobrobytu narodowego.
13. Pojecie państwa i jego rola w gospodarce:
o argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa;
o ekonomiczne funkcje państwa (alokacyjna, stabilizacyjna, redystrybucyjna);
o teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce.
14. Budżet państwa:
o pojęcie i funkcje budżetu państwa;
o dochody budżetu państwa;
o rodzaje podatków;
o wydatki budżetu państwa;
o aktywna i pasywna polityka fiskalna;
o deficyt budżetowy i dług publiczny.
15. Wzrost gospodarczy:
o czynniki wzrostu gospodarczego;
o makroekonomiczna funkcja produkcji;
o teorie wzrostu i polityka pobudzania wzrostu.
16. Koniunktura gospodarcza:
o równowaga ekonomiczna i społeczna;
o wahania gospodarcze;
o teoria cyklu gospodarczego;
o interwencjonizm i jego formy.
17. System bankowy i system pieniężny:
o pojęcie pieniądza i polityki monetarnej;
o klasyczne funkcje i współczesna rola pieniądza;
o bank centralny i jego funkcje w gospodarce krajowej;
o ewolucja kształtowania się systemów bankowych;
o bankowość komercyjna;
o kreowanie pieniądza w systemie bankowym;
o charakterystyka dwuszczeblowego systemu polskiej bankowości.
18. Bezrobocie:
o definicje i skutki bezrobocia;
o stopa bezrobocia;
o rodzaje i przyczyny bezrobocia;
o sposoby zwalczania bezrobocia.
19. Inflacja i deflacja:
o pojęcie i sposoby pomiaru;
o społeczno-ekonomiczne skutki inflacji;
o główne teorie inflacji;
o inflacja a bezrobocie (koncepcja krzywej Philipsa);
o sposoby zwalczania inflacji.
20. Handel międzynarodowy:
o międzynarodowy podział pracy;
o obroty i struktura handlu międzynarodowego;
o koszty komparatywne;
o równowaga wewnętrzna a równowaga zewnętrzna;
o elementy i narzędzia polityki handlowej.
21. Finanse międzynarodowe:
o kurs walutowy;
o systemy kursu walutowego;
o bilans płatniczy;
o międzynarodowe przepływy kapitału;
o papiery wartościowe i ich rola w rozwoju gospodarczym;
o giełdy o zasięgu międzynarodowym i światowym;
o międzynarodowe instytucje finansowe.
22. Gospodarka światowa:
o podmioty gospodarki światowej;
o główne problemy globalne;
o strategie rozwoju poszczególnych krajów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 155 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na postawie ocen z kolokwiów i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ekonomia: mikroekonomia / D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. – W.: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2007
2. Mikro- i makroekonomia: podstawowe problemy / Pod red. nauk. S. Marciniaka. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2005
3. Podstawy ekonomii / Red. nauk. R. Milewski. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2002
4. Mikroekonomia – wybrane problemy / Pod red. S. Linka. – Wrocław: Wydaw. WZS. 2005
5. Mikroekonomia: kurs podstawowy / H. Bednarska. – W.: Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2006
6. Mikroekonomia: kurs średni, ujęcie nowoczesne / H. R. Varian. – W.: Wydaw. Naukowe PWN. 2005
7. Mikroekonomia / A. Oleksiuk, J. Białek. – W.: „Key Text”. 2008
8. Mikroekonomia / B. Klimczak. – Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. 2006
9. Mikroekonomia / M. Rekowski. – Poznań. 2008
10. Podstawy ekonomii: mikro- i makroekonomia / P. Urbaniak. – Poznań: „eMPi2”. 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak