Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interpretation of Geolectrical Data
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-101-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Klityński Wojciech (gpklityn@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze problemy z zakresu metod geoelektrycznych, rozumie powiązanie nabytej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geoelektrycznych i przeprowadzać geologiczną analizę uzyskanych wyników GF2A_W05, GF2A_W08, GF2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne dotyczące pól elektromagnetycznych GF2A_W02, GF2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować dane pomiarowe. Potrafi zastosować podstawowe techniki i metody interpretacyjne. GF2A_U08, GF2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej GF2A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze problemy z zakresu metod geoelektrycznych, rozumie powiązanie nabytej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geoelektrycznych i przeprowadzać geologiczną analizę uzyskanych wyników + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne dotyczące pól elektromagnetycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować dane pomiarowe. Potrafi zastosować podstawowe techniki i metody interpretacyjne. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Interpretation of Geoelectrical Data

Electric Resistivity Tomography (ERT, resistivity imaging). Field procedures. Basic theory of 2D/3D modelling. Methods of ERT data inversion. Ambiguity in interpretation. Geological interpretation of ERT research.
Induced Polarization method (IP), Controlled Source Audiofrequency Magnetotelluric method (CSAMT) and Time Domain EM method (TDEM) – technique and methods of data collection, analysis and interpretation. Geological analysis of inversion results.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Interpretation of Geoelectrical Data

Modelling in resistivity imaging (ERT) – Software: RES2DMOD & RES3DMOD
Inversion of ERT and VES real field data – Software: RES2DINV
Inversion of CSAMT and TDEM soundings.
Geological disscussion of the results of geoelectrical data inversion.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia, na którą składają się: ocena projektów, ocena aktywności na zajęciach, ocena z kolokwium. Warunek: wszystkie oceny cząstkowe powinny być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z metod elektrycznych i elektromagnetycznych opanowana po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Loke, M.H. and Dahlin, T., 2002. A comparison of Gauss-Newton and quasi-Newton methods in resistivity imaging inversion. Journal of Applied Geophysics, 49, 149-162.
2. Loke, M.H., Acworth, I. and Dahlin, T., 2003. A comparison of smooth and blocky inversion methods in 2D electrical imaging surveys. Exploration Geophysics, 34, 182-187.
3. White, R.M.S., Collins, S. and Loke, M.H., 2003. Resistivity and IP arrays, optimised for data collection and inversion. Exploration Geophysics, 34, 229-232.
4. Loke, M.H. and Lane, J.W., 2004. Inversion of data from electrical resistivity imaging surveys in water-covered areas. Exploration Geophysics, 35, 266-271.
5. Loke, M.H., Chambers, J.E. and Ogilvy, R. D., 2006. Inversion of 2-D spectral induced polarization imaging data. Geophysical Prospecting, 54, 287-301.
6. Reynolds J.M., 2010, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, 2nd Edition, Wiley – Blackwell
7. Loke H.M. Lecture notes on 2D & 3D electrical imaging surveys. (www.geoelectrical.com)

Scientific papers in: Geophysics, Geophysical Prospecting and other journals (to be shown during lectures).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak