Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelling in Geophysics
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-102-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę nt. podstaw koncepcyjnych różnych technik modelowania numerycznego stosowanych w geofizyce, geomechanice. GF2A_W02, GF2A_U02, GF2A_K01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić transformację ciągłego modelu geologicznego na dyskretny model numeryczny; posiada wiedzę nt. doboru odpowiednich warunków początkowych i brzegowych dla numerycznego rozwiązania wybranych problemów z zakresu nauk o Ziemi. GF2A_U03, GF2A_K04, GF2A_W05, GF2A_W09 Kolokwium
M_U002 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe służące do modelowania procesów fizycznych zachodzących w górotworze. GF2A_U03, GF2A_W06 Kolokwium
M_U003 Potrafi przeprowadzić modelowanie numeryczne dla rozwiązania wybranych problemów z zakresu określonych zagadnień nauk o Ziemi. GF2A_U04, GF2A_W08 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę nt. wykorzystania wyników syntetycznych dla zwiększenia możliwości interpretacji danych pomiarowych. GF2A_U11, GF2A_W10, GF2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę nt. podstaw koncepcyjnych różnych technik modelowania numerycznego stosowanych w geofizyce, geomechanice. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić transformację ciągłego modelu geologicznego na dyskretny model numeryczny; posiada wiedzę nt. doboru odpowiednich warunków początkowych i brzegowych dla numerycznego rozwiązania wybranych problemów z zakresu nauk o Ziemi. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe służące do modelowania procesów fizycznych zachodzących w górotworze. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić modelowanie numeryczne dla rozwiązania wybranych problemów z zakresu określonych zagadnień nauk o Ziemi. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę nt. wykorzystania wyników syntetycznych dla zwiększenia możliwości interpretacji danych pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Practice

  1. Methodology of numerical models construction for proper transformation of geological information into computer model; description of gridding techniques.

  2. Techniques for the grids selection and design.

  3. Proper selection of material parameters in the numerical model; information on the structure of sources in computer simulations.

  4. Practical application of numerical methods for modelling of seismic and electromagnetic wave fields, electrical field and stress-strain analysis in geological formation.

  5. Numerical modelling of fluid flow through porous medium.

  6. Modelling approach in petrophysics and well logging.

  7. Visualization and interpretation of the modelling results.
  8. Inversion in potential fields.

  9. Modeling of magnetic effect Δt of the magnetized object.

 2. Theory

  1. Introduction to numerical methods commonly used in computer simulations, i.e. Finite Different Method (FDM), Finite Element Method (FEM), Boundary Element Method (BEM), Finite Volume Method (FVM) and Lettice-Boltzmann Method (LBM).

  2. Description of initial and boundary conditions applied in numerical modelling.

  3. Detailed description of using numerical methods in solving different geophysical and geotechnical problems, i.e. computer analysis of: seismic and electromagnetic wave fields, electrical fields and analysis of fluid flow in porous media as well as stress-strain analysis in geological formation.

  4. Application of a modelling approach to solving problems in petrophysics and well logging.
  5. Application od inversion method in gravimetry and magnetometry.
  6. Modeling of magnetic effect Δt the magnetized object (eg. structure of any cross-section, surface separation, fault plate, a layer of pulp, horizontal roll)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade = arithmetic average of the three tests

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Proper knowledge within physics, mathematics, numerical methods, geophysics, geology, geomechanics, computer applications, geophysical fields theory

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak