Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Numerical Calculations
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-103-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania danych numerycznych GF2A_W02, GF2A_W09, GF2A_W10 Kolokwium
M_W002 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania danych numerycznych GF2A_W10 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu metod numerycznych GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U12 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie GF2A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GF2A_K03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania danych numerycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania danych numerycznych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu metod numerycznych + - + - - - - - - - -
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Floating point number representation and numerical calculation errors.
Interpolation issue: polynomial interpolation,
Lagrange interpolation, Newton interpolation, spline functions.
Approximation: mean square, polynomial, trigonometric, monotonous.
Approximation of equations and simultaneous nonlinear equations solution.
Numerical integration.
Methods of solving of simultaneous algebraic linear polynomials: accurate and iterative.
Initial conditions of ordinary differential equations and methods of solving.
Methods of solving of initial condition for partial differentia equation

Ćwiczenia laboratoryjne:

Accuracy of numerical calculations.
Numerical interpolation algorithms,
Approximation methods,
Equations and simultaneous nonlinear equations solution,
Numerical integration,
Solving of simultaneous algebraic linear polynomials.
Solving of simultaneous algebraic linear polynomials.
Solving of initial condition for partial differential equation

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wartość średnia oceny z ćwiczeń i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Paul F.Hultquist, Numerical methods: for engineers and computer scientists, 1988, Menlo Park Singiresu S. Rao, Applied numerical methods for engineers and scientists, 2002, Upper Saddle River
J. Klamka , Numerical methods, 2001, Gliwice

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak