Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma Training
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-104-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zastosowanie metod geofizycznych dla różnych dziedzin gospodarki i potrafi je zastosować. GF2A_U09, GF2A_W08, GF2A_W05, GF2A_U07, GF2A_U13, GF2A_W04, GF2A_U08, GF2A_U04 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznych i potrafi go wykorzystać w analizie danych geofizycznych. GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_W06, GF2A_W09 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonania i analizy złożonego zadania inżynierskiego i umie ją zastosować w praktyce GF2A_U09, GF2A_W08, GF2A_U02, GF2A_U07, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_W07 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole w sposób odpowiedzialny. Wie jak opracować i zrealizować zaplanowany harmonogram prac. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego. GF2A_K03, GF2A_K04, GF2A_U17, GF2A_W12 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zastosowanie metod geofizycznych dla różnych dziedzin gospodarki i potrafi je zastosować. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznych i potrafi go wykorzystać w analizie danych geofizycznych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonania i analizy złożonego zadania inżynierskiego i umie ją zastosować w praktyce - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole w sposób odpowiedzialny. Wie jak opracować i zrealizować zaplanowany harmonogram prac. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

The use of gravimetric methods, magnetic, electrical, seismic and radar specialist in the study.
Understanding the physical basis of the application of various geophysical methods in solving complex engineering task. Preparation for future work in the geophysical industry. Getting Acquainted with special apparatus and software.
Gathering material needed to prepare a thesis.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Applied Geophysics, Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., Cambridge University Press, 1990.
2. Environmental and engineering geophysics, Sharma P.V. Cambridge University Press, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak