Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Processing of Seismic Data
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-105-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
dr inż. Cichostępski Kamil (kcichy@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student zna i potrafi zastosować zaawansowane procedury przetwarzania danych sejsmicznych oraz dobrać ich parametry.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Has knowledge of modern geophysical techniques and specialized software Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Egzamin
M_W002 Knows the methodology and specialized tools for processing of acquired data by using specialized computing tools Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_W003 Understands the principles and methodology of the analysis of seismic data using specialized software Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Efficiently uses modern seismic processing programs Wykonanie projektu
M_U002 Can individually design and construct the basic seismic processing sequence. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Is ready to work wherever basic skills and knowledge of seismic processing are required, particularly in geophysical companies Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Has knowledge of modern geophysical techniques and specialized software - - + - - - - - - - -
M_W002 Knows the methodology and specialized tools for processing of acquired data by using specialized computing tools - - + - - - - - - - -
M_W003 Understands the principles and methodology of the analysis of seismic data using specialized software - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Efficiently uses modern seismic processing programs - - + - - - - - - - -
M_U002 Can individually design and construct the basic seismic processing sequence. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is ready to work wherever basic skills and knowledge of seismic processing are required, particularly in geophysical companies - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Processing of seismic data

  Creation of the project and database in specialized program. Principles of seismic data processing system (processing sequence design, selection of parameters of individual procedures). Gain control procedures (AGC TAR) and data visualization. Interactive edition of seismic traces. Interactive spectral analysis. First breaks picking with use of crosscorrelation or neural networks. Field and residual statics. Interactive velocity analysis. Horizontal stacking (seismic section). Noise suppression methods (eg. ground roll, multiples). Wavelet processing. Prestack or poststack migration.

 2. Advanced seismic data processing procedures

  Seismic migration – mathematical basis, types of migration.
  Time-depth conversion.
  Vertical Seismic Profiling – methodology, processing specificity.
  AVO analysis – mathematical basis, processing specificity.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Arithmetic mean of the laboratory assessment and examination. Activity during classes and participation in discussions influence the final grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Completed course of Seismic Methods II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
2. Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
3. Kasina Z., 2005 – Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX.
Wydawnictwa AGH, Kraków.
4. Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH, Kraków.
5. Raś G., 2013. Sejsmika morska. Akwizycja i nawigacja sejsmiczna. Wydawnictwo LIBRON, Kraków
6. Yilmaz O., 1987 – Seismic Data Processing. Seg, Tulsa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak