Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Theory of Geophysical Fields
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-108-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh (chau@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh (chau@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce GF2A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych GF2A_W05 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. GF2A_U02 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GF2A_K05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gravitational potential of the spheroid with the potential of the centrifugal force – Gravity Reference Field (normal gravity) (2h). Gravity effects from simple bodies (sphere, cylinder, horizontal sheet, Talvani’s formula) (2h). Geomagnetic potential (dipole, Geomagnetic Reference Field) (2h). Poisson’s theorem techniques to interpret potential field data – forward method, inverse method (gravity, magnetic) (4h). Electric field. Coulomb’s law, Gauss’ law. Boundary conditions in electrostatics. Electric potential theory ( superposition, Poisson’s Equation, Laplace Equation (2 h). Calculations of electric potential for different distributions of charges. Calculations of electric potential for spherical and cylindrical coordinate systems. (3 h). Electromagnetism (EM) theory: Maxwell’s equations (Faraday’s law of induction and Ampere’s law) and Maxwell’s divergence equations (Gauss laws for electric field and for magnetism), differential Ohm’s law in continuous medium, wave and diffusion equations for EM field (2 h). Principles of EM measurements: generators of EM fields applied in geophysics (magnetic and electric dipoles), concept of the primary and the secondary fields. Boundary conditions in Electromagnetism (3 h). Introduction to theory of elasticity. Concept of stress tensor and strain tensor. Generalized Hooke’s Law (2h). Elastic waves: elastic wave equations for displacements and pressures, Helmholtz’s equations (4 h). The wave approach and ray approach in the theory of wave propagation: Hamilton’s equation (eikonal equation), generalized Snell’s Law, Fresnel zone (2) Concept of acoustic and elastic impedance. Anisotropy in the elastic theory (2h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć rachunku wektorowego i analizy matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blakely R. J., Potential theory in gravity and magnetic applications, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
Campbell W. H., Introduction to geomagnetic field, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH
Officer C. B.1974: Introduction to theoretical geophysics. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg. New York
Telford W. M., Geldart L. P., Sheriff R. E., Applied Geophysics 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Waters K. H., 1987: Reflection seismology. New York, Wiley – Interscience.
Zhdanov M.S., 2009. Geophysical Electromagnetic Theory and Methods. Methods in Geochemistry and Geophysics, Vol. 43, Elsevier.
J. D. Jackson, Classical Electrodynamics
P. Moon, D.E. Spencer, Field Theory for Engineers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak