Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Law in mining and geology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-109-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego GF2A_W14, GF2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG GF2A_U13, GF2A_W14, GF2A_W13
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża GF2A_U13, GF2A_U14, GF2A_W14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy odpowiedzialności prawnej za realizowane przez siebie zadania i swoich współpracowników GF2A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy odpowiedzialności prawnej za realizowane przez siebie zadania i swoich współpracowników + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The scope of application of the law in mining and geology
The division of mineral deposits
Policy-making, execution and completion of the activities referred to law
Concessions
Geological work
Documentation of geological deposits
Mine operations.
Service charges for mining exploitation.
Geological administrations. Mining supervision authorities.
Professional qualifications.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Udział w wykładach 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. Nr 163, poz. 9430 oraz prawa związane np. Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Rozporządzenia wykonawcze.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak