Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Engineering Geophysics
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-201-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mościcki Włodzimierz (moscicki@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w geofizyce inżynierskiej GF2A_W01 Referat
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki inżynierskiej, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi analizować wyniki badań geofizyczno-inżynierskich GF2A_W05, GF2A_W08, GF2A_W06 Projekt,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki inżynierskiej GF2A_U08, GF2A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej GF2A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zjawiska fizyczne wykorzystywane w geofizyce inżynierskiej + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki inżynierskiej, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi analizować wyniki badań geofizyczno-inżynierskich + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze i wykonywać pomiary w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - + + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki inżynierskiej - - - - - + + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Engineering problems, and the applicability of geophysical methods. The specificity of the measurement conditions in the problems of engineering geophysics research. Scale and accuracy of measurements. Methods and techniques in electrical resistivity tomography, geoelectrical azimuthal soundings and penetrometer-based geoelectrical measurements. Modeling and inversion in engineering geoelectrical methods. Shallow geothermal research. Examples of the use of geoelectrical methods in geo-engineering problems.

Seismic Refraction Method: principles of interpretation and application. Principles of the multichannel analysis of surface waves method (MASW): data acquisition, dispersion analysis, inversion; case histories.

Zajęcia seminaryjne:

DC resistivity methods – field data accuracy and errors, penetration depth and resolution, ambiguity of interpretation, engineering context interpretation. Azimuthal DC Resistivity Soundings (qualitative and quantitative interpretation with equivalence analysis). Resistivity Imaging – ERT (field procedure, equipment, calculation and analysis of 2D resistivity models; inversion methods, limitations); Penetrometer-based Geoelectric Measurements (measured quantities/phenomena, methods of measurements – equipment, analysis of the field data). Electromagnetic methods. Frequency and time-domain techniques. Equipment and data acquisition . Resolution and penetration depth. Field examples (site characterization, localization of underground metal infrastructure and cavities, problems in raw materials quarries). Seismic Refraction Method: principles of interpretation and application, Principles of the multichannel analysis of surface waves method (MASW): data acquisition, dispersion analysis, inversion; case histories. Principles of Falling Weight Deflectometer (FWD) method, Application of GPR method (mapping pipes, cables and other buried objects, inspection of layers in road pavements and airport runways, mapping cavities or voids, detailed inspection of concrete structures, location of steel reinforcing bars, etc. Gravity method: survey of surface unbroken and broken deformation, gravity monitoring of hollownesses propagation, research of floodbanks and embankments.

Zajęcia praktyczne:

Laboratory and/or field measurements with ERT method. Azimuthal vertical electrical resistivity soundings in the field. Practical test-works wih penetrometer-based resistivity profiling. Locating underground metal objects with EM conductometer.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z prezentacji, projektu i aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawowa wiedza z geofizyki po I stopniu studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ward S.H. (ed) 1990, Geotechnical and Environmental Geophysics ., Tulsa, OK. SEG2.
2. Vogelsang Dieter 1995, Environmental Geophysics. A Practical Guide , Springer – Verlag3.
3. Mari J.L., Arens G., Chapellier D., Gaudiani P. , Geophysics of Reservoir and Civil Engineering, 1999, EDITIONS TECHNIP, Paris, France

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak