Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Atmospheric Investigations
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-202-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Różański Kazimierz (rozanski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o strukturze, składzie, funkcjonowaniu i roli współczesnej atmosfery w globalnym ekosystemie Ziemi GF2A_W02, GF2A_W04, GF2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student rozumie podstawowe procesy i mechanizmy kontrolujące klimat na Ziemi w skali regionalnej i globalnej GF2A_W07, GF2A_W01, GF2A_W03 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawy metodyczne i urządzenia wykorzystywane przy monitoringu składu atmosfery Ziemi GF2A_U08, GF2A_W06, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić pomiary wybranych parametrów atmosfery z wykorzystaniem poznanych metod analitycznych GF2A_U08, GF2A_U01, GF2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi skonstruować prosty model radiacyjny atmosfery planetarnej GF2A_U02, GF2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi przygotować i wygłosić prezentację na zadany temat związany z tematyką wykładu GF2A_U16, GF2A_U18 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne i przygotowującym prezentacje GF2A_K02, GF2A_K03 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o strukturze, składzie, funkcjonowaniu i roli współczesnej atmosfery w globalnym ekosystemie Ziemi + - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie podstawowe procesy i mechanizmy kontrolujące klimat na Ziemi w skali regionalnej i globalnej + - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna podstawy metodyczne i urządzenia wykorzystywane przy monitoringu składu atmosfery Ziemi + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić pomiary wybranych parametrów atmosfery z wykorzystaniem poznanych metod analitycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi skonstruować prosty model radiacyjny atmosfery planetarnej - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować i wygłosić prezentację na zadany temat związany z tematyką wykładu - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole wykonującym ćwiczenia laboratoryjne i przygotowującym prezentacje - - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Origin and evolution of Earth’s atmosphere on geological timescales; evolution of
oxygen in Earth’s atmosphere; atmospheres of other planets of the Solar System (2h).
2. Composition, structure and basic parameters of contemporary Earth’s atmosphere;
static of the atmosphere; atmosphere as important component of the global
ecosystem (2h).
3. Dynamics of the Earth’s atmosphere; forces acting in the atmosphere; types of air
motion in the atmosphere; water in the atmosphere; formation of precipitation;
dynamic equilibrium in the atmosphere (3h).
4. Changes in the composition of Earth’s atmosphere on different time scales;
methods of reconstructing composition of Earth’s atmosphere in the past, based on
environmental archives; changes in the composition of Earth’s atmosphere resulting
from anthropogenic activities (3h).
5. Fundamentals of radiation physics; transport of radiation in the Earth’s atmosphere;
radiation budget of the earth-atmosphere system; role of aerosols in radiation budget;
physical mechanisms of greenhouse effect; natural and anthropogenic greenhouse
effect (3h).
6. Fundamentals of transport processes in the Earth’s atmosphere (2h)
7. Global and regional climate changes; modelling of climate changes (4h) .
8. Review of analytical methods related to measurements of physical parameters and
composition of the Earth’s atmosphere (1h)

Ćwiczenia laboratoryjne:

L1. Fundamentals of gas chromatography:
Determination of CO2 concentration in breath tests using chromatograph SRI and TCD
detector.
- sampling,
- calibration of measurements using dilution of standard gases,
- identification of chromatography peaks representing the measured gas
- calculation of CO2 concentrations
- assessment of measurement uncertainty
L2. Modelling of parameters and processes in the atmosphere (computer laboratory)
- modelling of vertical profiles of temperature, pressure and density of the
atmosphere
- simple radiation balance models of Earth and other planets
L3. Monitoring of greenhouse gases in the atmosphere – visit to the high-mountain
station (KASLAB, Kasprowy Wierch, Tatra Mountains) measuring concentrations of
major greenhouse gases in the atmosphere.
- description of synoptic situation at the time of ascent to the Kasprowy Wierch
station
- changes of physical parameters of the atmosphere with elevation

Zajęcia seminaryjne:

Preparing and presenting a seminar on the subject related to the scope of the course.
Work in 2-person teams. The seminar will be held during the second half of the semester, after the lectures are finished.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark is composed of partial assessments of student’s performance during implementation of the laboratory exercises and the field trip (L), the seminar (S) and the written exam verifying the knowledge acquired during the course (W).
The final mark (OK) is calculated as a weighted mean:
OK = 0.4xL+0.3xS+0.3xW

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Boeker, R. v. Grondelle, Environmental Physics, John Wiley & Sons, 1999.
2. D. G. Andrews, An Introduction to Atmospheric Physics, Cambridge University Press, 2000
3. J.P. Peixoto, A.H. Oort, Physics of Climate, Springer, 2007.
4. Climate Change 2007 – The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC, Cambridge University Press, 2007.
5. C.F. Bohren, E.E. Clothiaux, Fundamentals of Atmospheric Radiation, WILEY-VCH, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

None