Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining Geophysics
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-203-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Takuska-Węgrzyn Ewa (xenia@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Takuska-Węgrzyn Ewa (xenia@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. GF2A_U06, GF2A_U11, GF2A_W06, GF2A_U02, GF2A_W05, GF2A_K01, GF2A_W01, GF2A_U01, GF2A_K02, GF2A_W07 Kolokwium
M_W002 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców GF2A_U06, GF2A_K05, GF2A_W08, GF2A_W06, GF2A_K04, GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zaprojektuje i wykona badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Potrafi zaplanować i wykonać geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni. GF2A_W11, GF2A_W08, GF2A_W06, GF2A_U07, GF2A_K07, GF2A_K06, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę. GF2A_K05, GF2A_K01, GF2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zaprojektuje i wykona badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Potrafi zaplanować i wykonać geofizyczny monitoring stanu środowiska w czasie i przestrzeni. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Goals of geophysical methods applied to mining problems:
2. Investigation of different types of coal bed disturbances,
3. Prediction of mine tremors, rockbursts and outbursts,
4. Eestimation of the efficiency of the active prevention methods.
5. Selected geophysical methods used to study problems in mines: microgravimetry, electrical methods, seismic investigations, mining seismology, seismoacoustic techniques.
6. Basis of rock mechanics.
7. Stress and deformation analysis around mining excavations, construction of Mohr’s stress circules.
8. Rockbursts and outbursts phenomena.
9. Geophysical models of rock failure.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Parasnis D.S. 1973 –Mining Geophysics. Elsevier Amsterdam/Oxford/New York/ Tokio
2. Sharma P.V. 1986 –Geophysical Methods In Geology, Elsevier Amsterdam/Oxford/New York/ Tokio
3. Reynolds J.M. 2011 –An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Wiley-Blackwell, London

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak