Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Microgravity
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-204-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szeroką wiedzę na temat metody mikrograwimetrycznej, zna możliwości jej zastosowania do rozwiązania zadania inżynierskiego złożonego. GF2A_W02, GF2A_U06, GF2A_U07, GF2A_U01, GF2A_W07, GF2A_W11, GF2A_W01, GF2A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie ponadpodstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. GF2A_W06, GF2A_U02, GF2A_W05, GF2A_U08, GF2A_U11, GF2A_W11, GF2A_W08, GF2A_W09, GF2A_U12, GF2A_U10, GF2A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna zasady działania urządzeń pomiarowych, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi, potrafi zastosować je do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego GF2A_K02, GF2A_K03, GF2A_U05, GF2A_U09, GF2A_W08, GF2A_K06, GF2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna zasady i potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego GF2A_U16, GF2A_W11, GF2A_U15, GF2A_U14 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF2A_U03, GF2A_K05, GF2A_K01, GF2A_K07, GF2A_U09, GF2A_U17 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szeroką wiedzę na temat metody mikrograwimetrycznej, zna możliwości jej zastosowania do rozwiązania zadania inżynierskiego złożonego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie ponadpodstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady działania urządzeń pomiarowych, potrafi poprawnie i ze zrozumieniem czytać ich instrukcje obsługi, potrafi zastosować je do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady i potrafi samodzielnie wykonać wizualizację danych, w sposób składny opisać, zaprezentować i poddać pod dyskusję wyniki opracowanego przez siebie zadania inżynierskiego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Base of microgravity method. Rockmass density. Calculation of interval density from surface, underground, mine shaft and borehole microgravity survey. Gravity method and calculation of gravity corrections . Microgravity models of geological and anthropogenic forms. Specificity of qualitative interpretation of microgravity survey; transformation of gravity fields. Microgravity in mining rockmass research and environmental preservation.. Examples of application.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Quantitative interpretation of microgravity data. Vertical microgravity profiling in mine shafts and boreholes. Method of vertical gravity gradient – method of measurement works, specificity of calculations of gravity correction.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

pozytywne zaliczenie zajeć z grawimetrii na I stopniu studiów inżynierskich

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Blakely R. J., Potential theory in gravity and magnetic application, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
Telford W. M., Geldart L.P., Sheriff R.E, Applied Geophysics sec. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990
Jacoby W., Smilde P.L., Gravity Interpretation, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009
Sharma P.V., Environmental and engineering geophysics, Cambridge, University Press, Cambridge, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak