Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Processing And Interpretation Of Well Logging Data
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-205-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Zorski Tomasz (zorski@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna pomiar upadomierzem i rozumie możliwość jego wykorzystania jako źródła danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości, umie samodzielnie wykonać interpretację PUW w tym celu GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna podstawy teoretyczne oraz umie samodzielnie wykonać procedurę dekonwolucji w celu podniesienia pionowej rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania we wszystkich aplikacjach systemu GeoWin i systemu TechLog GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_U14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych GF2A_K08, GF2A_K04, GF2A_U14, GF2A_U12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna pomiar upadomierzem i rozumie możliwość jego wykorzystania jako źródła danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości, umie samodzielnie wykonać interpretację PUW w tym celu - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy teoretyczne oraz umie samodzielnie wykonać procedurę dekonwolucji w celu podniesienia pionowej rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej - - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych - - + - - - - - - - -
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania we wszystkich aplikacjach systemu GeoWin i systemu TechLog - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Sequence of preprocessing of raw log data: depth matching, canceling of artificial anomalies, proper joining of log sections, changes of sample interval, environmental corrections for logs: apparent parameters in well logging, influence of borehole – diameter of borehole, resistivity and density of mud, radioactivity of mud, influence of temperature and pressure. Dipmeter as a source of high resolution resistivity data, individual processing of parameters recorded by near and far detectors in litho-density tool and in neutron tools. Deconvolution. Cross-plots as a preliminary recognition of rock mineral components and saturation. GeoWin software for processing and interpretation of well logs – idea of construction: set of applications, geophysical data base, GBD, import from and export to LAS and LIS standard files. Edition of logs, depth matching. Mathematical functions applied to processing of logs – basic arithmetical and logical functions, special functions for well logging, linear interpolation, step functions, core data as a log. Environmental corrections applied to GR, density, neutron and acoustics, application of sets of corrections to logs according to an individual correction program of interpreter. Cross-plots in shaly-sandstones and carbonates. Interlog – application of GeoWin for a comprehensive interpretation of well logs for calculating mineral composition, porosity and saturation, table of parameters, methods of solving minimization problem in comprehensive interpretation. Satun – program dedicated to water saturation determination in thinly-bedded gas-bearing formation including special approach to clay minerals influence on petrophysical parameters of formation. Introduction to TechLog system, creating database. Calculation of petrophysical parameters on the basis of single logs in Quanti module; comprehensive interpretation in Quanti Elan module. Comparison of shaliness, porosity and water saturation obtained from different methods.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 148 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie ćwiczeń, zdanie egzaminu, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wpis na semestr II studiów II stopnia, posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geofizyki otworowej i petrofizyki, zaliczenie modułu Współczesne metody geofizyczne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alberty, M., and K. Hashmy-1984, Application of ULTRA to log analysis. In: 25th Annual Symp. SPWLA, 10-13 June 1984, New Orleans, paper Z; 2. Menke, W.-1984, Geophysical data analysis: Discrete inverse theory, Academic Press Inc., New York; 3. Jarzyna J. (Red.) 2002 i 2007 – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki otworowej, system GeoWin, cz, I i II., 4. Sen, M., and P. L. Stoffa-1997, Global optimization methods in geophysical inversion. In: Seismic Exploration, Elsevier Science, 33, chpt. 4; 5. Serra O.-2003, Well Logging and Geology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak