Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interpretation Of Seismic Data
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-206-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym GF2A_W06 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych GF2A_W06, GF2A_W10 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GF2A_W05, GF2A_W06, GF2A_W10, GF2A_W04 Egzamin,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_U14 Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych - - + - - - - - - - -
M_W003 Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Interpretation of seismic data – specific seismic data (surface data with limited vertical and horizontal resolution) connection with well logging data (a snapshot of high resolution vertical data).
2. Demonstration of the interpretation seismic system (f. ex.:, Hampson-Russell, OpendTect, Petrel). The system design and job workflows, required input data, purpose and results examples.
3. Seismic and well data file formats, geodetic reference systems. Creating a project, import data, creation and work with a database.
4. Editing and interpretation of well log data: editing of well log curves, inserting stratigraphic markers.
5. Seismic to well tie: interactive checkshot calibration of the sonic log, wavelet extraction, calculation of synthetic seismograms.
6. Integration well data with seismic section, well to well stratigraphic correlation
7. The geological interpretation of seismic data: picking identified seismic boundaries with the use of autopicker, interpretation of faults. Seismic attributes and wave field processing useful for structural, stratigraphic and reservoir interpretation of seismic data.
8. Spatial 3D visualization of seismic data and results of the interpretation.
9. The design of a structural map: gridding in the time domain, velocity model building, time to depth conversion methods, contouring and final editing of structural map.
10. Advanced seismic interpretation procedures f.ex..: seismic inversion or spectral decomposition.
11. Finishing the project and consultation with the teacher .

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 56 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu i kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of processing and interpretation of seismic data

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sheriff R.E. and Geldart L.P., 1995, Exploration Seismology, Cambrige University Press.
2. Hardage B.E., 1987, Seismic Stratigraphy, Elsevier, Amsterdam.
4. Waters K. H., 1987 – Reflection seismology. New York, Wiley – Interscience.
5. W. Ashcroft, A petroleum geologist’s guide to seismic reflection
6. Z. Kasina, Metodyka badań sejsmicznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak