Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seismic stratigraphy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-301-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych GF2A_W01, GF2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych GF2A_W06, GF2A_W04, GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej GF2A_U04, GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U18 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera GF2A_U04, GF2A_U09, GF2A_U03, GF2A_U18, GF2A_U12 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_K04, GF2A_K07 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna geologiczne podstawy stratygrafii sekwencji depozycyjnych w utworach klastycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak wydzielać w zapisie sejsmicznym podstawowe facje sejsmiczne i identyfikować środowiska depozycyjne. Zna sygnatury sejsmiczne kontaktów niezgodnych i odwzorowanie sejsmiczne ciągów depozycyjnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dowiązać dane otworowe do danych sejsmicznych i wykonać chronostratygraficzną korelację danych geofizyki wiertniczej - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać interpretację chronostratygraficzną danych sejsmicznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania której celem jest wydzielenie sekwencji depozycyjnych i ich transformacja do domeny Whelera - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. The basics of sequence stratigraphy of clastic facies

  1. Sequence stratigraphy in comparison with other stratigraphic classification systems, the relationship between the main factors controlling stratigraphic set.
  2. Basic terms of sequence stratigraphy: accommodation space, relative sea level, diachronizm and types of sediment accretion …
  3. Walther’s Law, transgression, normal and forced regression
  4. Parasequence, parasequence sets, types of unconformities
  5.System tracks, sequence and sequence stratigraphic surfaces, types of sequence
  6. Hierarchy in sequence stratigraphy: time scale and cycles of relative sea-level changes

 2. Seismic facies analysis

  1. Facies, lithofacies, lithosom, depositional environment
  2. Seismic facies and common characteristics of seismic reflections, isochronous and diachronic reflections
  3. Signatures of depositional facies and environments in the seismic record
  4. Seismic attributes and techniques useful during facies analysis

 3. Depositional sequences analysis on the seismic data

  1. The use of well data to sequence stratigraphy interpretation. System tracks – patterns in the well logs record and chronostratigraphic well to well correlation
  2. Well to seismic tie workflow – the role of wavelet shape and phase
  3. Seismic signatures of different types of unconformities, seismic
  stratigraphic modeling.
  4. Interpretation of stratigraphic surfaces on the seismic data: sequence boundaries, maximum flooding surface, maximum regressive surface and other flooding surfaces, parasequence boundaries)
  5. Construction of chronostratigraphic chart and transformation seismic section to the Wheeler domain.
  6. Seismic facies and environmental analysis in the Wheeler domain

Ćwiczenia laboratoryjne:
Stratigraphic interpretation of the 3D seismic data

1. Well to seismic tie workflow
2. Interpretation of stratigraphic surfaces on the seismic data: sequence boundaries, maximum flooding surface, maximum regressive surface
3. Automatic interpretation of flooding surfaces between sequence boundaries
4. Chronostratigraphic well to well correlation
5. Transformation the 3D seismic data to the Wheeler domain, system track analysis
6. Seismic facies and environmental analysis in the Wheeler domain, stratigraphic traps search

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average rating of the test and pass the project

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Completed subjects (courses): “Processing of seismic data” and “Interpretation of seismic data”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B.A Hardage 1987 Seismic Stratigraphy;
Paul C.H Veeken and Bruno van Moerkerken 2013 Seismic Stratigraphy and Deposional Facies Models;
Szczepan Porębski 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych, Przegląd Geologiczny, vol. 44, nr 10, 995-1006
Piotr Krzywiec 1993 Stratygrafia sekwencyjna,Przegląd Geologiczny, vol. 41, nr 10, 681-687
Piotr Krzywiec 1993 Stratygrafia sekwencyjna, Przegląd Geologiczny, vol. 41, nr 11, 745-751

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak