Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
GPR invertigation on engineering problems
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-302-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Tomecka-Suchoń Sylwia (tomecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych. GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W03, GF2A_W04, GF2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. GF2A_W06, GF2A_W10, GF2A_W09, GF2A_W07, GF2A_W11, GF2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metodę georadarową w prospekcji geologicznej. GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U02, GF2A_U05, GF2A_U10, GF2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF2A_U01, GF2A_U16, GF2A_U09, GF2A_U15, GF2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach. GF2A_K05, GF2A_K02, GF2A_K07, GF2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania, akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych w prospekcji geologicznej. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metodę georadarową w prospekcji geologicznej. - - - - + - - - - - -
M_U002 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomiść potrzeby samodzielngo poszukiwania źródeł informacji w różnych jezykach. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Basic Electromagnetic Theory , Physical Properties, EM Wave Properties
Planning of GPR Surveys. Preparation for the GPR Survey. Data Processing. Basic Radargram Description, Filters, Migration, Deconvolution. Choice of Transmitting Frequency. Resolution and Zone of Influence. Data Processing, Data Analysis, Interpretation of Results.
Applications of Ground Penetrating Radar in Civil Engineering
Dielectric Properties of Wet Soils. Determination by Using GPR Volumetric Water Content in Concrete Structures
GPR for Locating sinkholes
Location of Steel Reinforcement in Concrete Using Ground Penetrating Radar and Neural Networks
Infrastructure Components of Bridges and Highways
Optimizing Ground Penetrating Radar to Assess Pavements
GPR for Locating Pipes, Cables and Rebar in Concrete.
Leak Detection Methods for Plastic Water Distribution Pipes. GPR Drainage Pipe Detection

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

To pass subject – presence on lectures, activity during discussions.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

MARCAK H., SZCZEPAŃSKA-PLEWA J., TOMECKA-SUCHOŃ S., ZDECHLIK R., ZUBEREK W., ŻOGAŁA B., Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno – gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych. Geophysical and Hydrogeological Studies on Pollution of Soil-Water Environment in the Surroundings of Mine Waste Deposits, 2011, ISBN 978-83-63016-00-5

SZYMCZYK P., MARCAK H., TOMECKA-SUCHOŃ S., SZYMCZYK M.,
GAJER M., GOŁĘBIOWSKI T., Komputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych. Computer processing and analysis of ground-penetrating radar data. Wydawnictwo Naukowe IAE, Wydanie I, Krakow 2015, ISBN 978-83-65003-00-3

Annan A.P., Ground Penetrating Radar. Workshop Notes, September 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

MARCAK H., SZCZEPAŃSKA-PLEWA J., TOMECKA-SUCHOŃ S., ZDECHLIK R., ZUBEREK W., ŻOGAŁA B., Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno – gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych. Geophysical and Hydrogeological Studies on Pollution of Soil-Water Environment in the Surroundings of Mine Waste Deposits, 2011, ISBN 978-83-63016-00-5

SZYMCZYK P., MARCAK H., TOMECKA-SUCHOŃ S., SZYMCZYK M.,
GAJER M., GOŁĘBIOWSKI T., Komputerowe przetwarzanie i analiza danych georadarowych. Computer processing and analysis of ground-penetrating radar data. Wydawnictwo Naukowe IAE, Wydanie I, Krakow 2015, ISBN 978-83-65003-00-3

Informacje dodatkowe:

Brak