Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Thesis Defence & Final Exam
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-305-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej niezbędnej do rozwiązania zaawansowanych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych. GF2A_W06, GF2A_W05, GF2A_W01, GF2A_W09, GF2A_W04, GF2A_W07, GF2A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej badań geofizycznych GF2A_U06, GF2A_U03, GF2A_U07, GF2A_U05, GF2A_U13, GF2A_U10, GF2A_U08, GF2A_U04, GF2A_U09 Egzamin
M_U002 Nabycie umiejętności przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego. GF2A_U03, GF2A_U17, GF2A_U12, GF2A_U18 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Przygotowanie studenta do: zarządzania realizacją projektu, kierowania podległymi sobie pracownikami, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin z uwzględnieniem uwarunkowań merytorycznych i prawno-ekonomicznych oraz z zachowaniem norm etycznych GF2A_K01, GF2A_K02, GF2A_K03, GF2A_K06, GF2A_W12, GF2A_K08 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szerokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej niezbędnej do rozwiązania zaawansowanych zadań inżynierskich geologiczno-geofizycznych. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Nabycie umiejętności samodzielnego planowania i projektowania, optymalizacji i realizacji z wykorzystaniem aparatury pomiarowej badań geofizycznych - - - - - - - - - + -
M_U002 Nabycie umiejętności przetwarzania danych oraz interpretacji geologicznej danych geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych programów geofizycznych, a także nabycie umiejętności prezentacji wyników badań w sposób ścisły i syntetyczny z zastosowaniem języka naukowego i technicznego. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przygotowanie studenta do: zarządzania realizacją projektu, kierowania podległymi sobie pracownikami, współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin z uwzględnieniem uwarunkowań merytorycznych i prawno-ekonomicznych oraz z zachowaniem norm etycznych - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Diploma thesis is an unique written elaboration on specific topic. References and data should be collected during diploma training.
Diploma thesis is supervised by academic teacher (tutor) during III semester.
Problem, which is discussed in the thesis, should prove abilities and skills gathered by the graduates during MSc study at Geophysics.

Final exam includes:
a) presentation of diploma thesis;
b) discussion;
c) checking knowledge level from Geophysics.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 555 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 425 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobór literatury uzgadniany jest z promotorem pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak