Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reservoir Geophysics
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-306-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_W10, GF2A_W04, GF2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_U02, GF2A_W10, GF2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U09, GF2A_U11, GF2A_W10, GF2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych GF2A_U04, GF2A_W07, GF2A_U11, GF2A_U02, GF2A_W10, GF2A_W05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych GF2A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie definicję geofizyki złożowej w zakresie poszukiwania węglowodorów i wody oraz innych bogactw naturalnych; zna i rozumie różnice między geofizyką poszukiwawczą i złożową, wie na czym polega planowanie prac poszukiwawczych oraz działań w zakresie złożowej dla różnych typów złóż + - - + - - - - - - -
M_W002 Wie na czym polegają i potrafi zaplanować kompleksowe badania łączące wyniki geologii strukturalnej i sedymentologii oraz sejsmiki i geofizyki otworowej w celu rozpoznawania różnego typu pułapek dla węglowodorów i wody + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zestawy pomiarowe, sposób wykonania badań i umie wykonać interpretację w zakresie geofizyki otworowej w otworach produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna , rozumie i potrafi wykorzystać zależność między prędkością fal sprężystych z profilowania akustycznego, profilowania prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego oraz prędkością w sejsmice; umie uwzględnić wpływ niejednorodności ośrodka skalnego, dyspersji i tłumienia na prędkość fal sejsmicznych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definition of reservoir geophysics as regards to hydrocarbon deposits and water deposits and the others, differences between reservoir geophysics and prospecting geophysics (1), planning geological recognition and geophysical prospecting for various deposits (2). Relation between structural geology, sedimentology vs. seismic and well logging ability to recognize hydrocarbon traps of different types (3). Relation between velocity from sonic log and Vertical Seismic Profiling or Check Shots, dispersion and attenuation influence (2). Petrophysical and structural basis for fluid flow modeling in reservoir, Flow Zone Index, Hydraulic Units (3). Production Logging, equipment, measured parameters, interpretation (2). 4D seismics and fluid flow modeling for hydrocarbon production control (1). Passive seismic control (1).
Maps of porosity in the exemplary deposits based on lab data (porosimeter and NMR), well logging (sonic, neutron and density) and seismic inversion, comparison of results and discussion of discrepancies (4). Calculation of Q factor on the basis of acoustic full waveforms, velocity changes due to attenuation of elastic waves (2). Calibration of velocity from sonic log or acoustic full waveforms on the basis of results of Vertical Seismic Profiling or Check Shots (3). Data sets (petrophysical and structural) and grids for fluid flow modeling in gas reservoirs (3). Analysis of formation tester examples (2). Summary (1).

Ćwiczenia projektowe:

Determination of quality factor Q for attenuation analysis on the basis of Vp and Vs from acoustic full waveforms.
Well log data preparation for flow fluid modeling in reservoir.
Analysis of formation tester data.
Projects summary.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie ćwiczeń, ocena końcowa jest średnią z oceny z ćwiczeń oraz oceny wynikającej z obecności na wykładach oraz ocen przygotowanych i wygłoszonych referatów tematycznych w razie nieobecności na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaliczenie modułów sejsmicznych i geofizyki otworowej oraz petrofizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sheriff R.E., 1992, Reservoir Geophysics, in Investigations in Geophysics, v. 7, SEG
Cooper R., Uden R., 2005, Reservoir Geophysics: what went wrong?, First Break, v. 23, June, 1005 – 1008
Bieżące artykuły pojawiające się w czasopismach specjalistycznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak