Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seismology And Seismometry
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-307-AG-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Applied geophysics
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych w dziedzinie sejsmologii GF2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych sejsmologicznych GF2A_W09, GF2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych. GF2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych z zakresu sejsmologii inżynierskiej. GF2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje GF2A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych w dziedzinie sejsmologii + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych sejsmologicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych z zakresu sejsmologii inżynierskiej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Seismic waves: body waves and surface waves,
Earth models.
Energy of seismic waves,
Wave attenuation,
Seismic phases and travel times,
Seismic sources,
Earthquake location,
Seismic source Parameters.
Fault plane solution.
Seismic arrays,
Volcano seismology.
Earthquake prediction,
Site characterization and site response,
Seismic vibration transfer to the surface objects,
Seismic hazard

Ćwiczenia laboratoryjne:

Seismic waves identification and picking on the seismogram.
Earthquake location,
Fault plane solution.
Determining of seismic source parameters.
Site parameters determination.
Characterization of the seismic vibration transfer.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wartość średnia oceny z kolokwium i oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bozorgnia Y., Earthquake engineering : from engineering seismology to performance-based engineering, 2004, Boca Raton
Gibowicz S., A. Kijko, An introduction to mining seismology, 1994, San Diego
Shearer P., Introduction to seismology, 1999, Cambridge

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak