Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody statystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-102-GS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geofizyka stosowana
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie i potrafi zastosować w naukach o Ziemi wybrane metody statystyczne GF2A_W02, GF2A_W10, GF2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi przeprowadzić analizę wariancji i regresji GF2A_W02, GF2A_U03, GF2A_U01 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Zna metody wielowymiarowe analizy danych i potrafi je zastosować dla danych geofizycznych GF2A_W02, GF2A_U12, GF2A_W10, GF2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Zna i potrafi korzystać z specjalistycznego oprogramowania do analiz statystycznych GF2A_W02, GF2A_U09, GF2A_W06, GF2A_U15 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie oraz dokonywać prawidłowego wnioskowania GF2A_K07, GF2A_K04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie i potrafi zastosować w naukach o Ziemi wybrane metody statystyczne + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi przeprowadzić analizę wariancji i regresji + - + - - - - - - - -
M_U002 Zna metody wielowymiarowe analizy danych i potrafi je zastosować dla danych geofizycznych + - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i potrafi korzystać z specjalistycznego oprogramowania do analiz statystycznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie oraz dokonywać prawidłowego wnioskowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Analiza wariancji: Klasyfikacja dwukrotna, oddziaływania w krzyżowej klasyfikacji dwukrotnej
2. Badanie hipotez indywidualnych – testy post hoc, wstęp do zagadnień układów złożonych, analizy kowariancji i wielowymiarowej analizy wariancji
3. Regresja liniowa wielokrotna: estymacja parametrów i macierzy kowariancji, testowanie hipotez o regresji i o parametrach, dobór optymalnego modelu regresyjnego, regresja krokowa
4. Modele nieliniowe i estymacja nieliniowa
5. Analiza głównych składowych
6. Analiza skupień
7. Inne metody wielowymiarowe i ich zastosowania: analiza dyskryminacyjna, analiza czynnikowa

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietów statystycznych (Statistica, SPSS).
1. Analiza wariancji
2. Badanie hipotez indywidualnych
3. Regresja liniowa wielokrotna
4. Analiza głównych składowych
5. Analiza skupień
6. Projekt końcowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach, zaliczenie testu końcowego, zaliczenie projektów, ocena końcowa: średnia ocen z wykładów (50%) i laboratoriów (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie podstawowego kursu statystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dillon, W. R. and Goldstein, M., 1984, Multivariate Analysis: Methods and Applications. New York: Wiley
2. Neter, J., Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., & Wasserman, W.,1996, Applied Linear Statistical Models. Chicago: Irwin
3. Everitt, B. S. , 1998, The Cambridge Dictionary of Statistics. New York: Cambridge University Press

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak