Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie i interpretacja geofizyki otworowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-2-205-GS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geofizyka stosowana
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr inż. Zorski Tomasz (zorski@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
dr inż. Krakowska Paulina (krakow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna pomiar upadomierzem i rozumie możliwość jego wykorzystania jako źródła danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości, umie samodzielnie wykonać interpretację PUW w tym celu GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna podstawy teoretyczne oraz umie samodzielnie wykonać procedurę dekonwolucji w celu podniesienia pionowej rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania we wszystkich aplikacjach systemu GeoWin oraz systemu TechLog GF2A_W09, GF2A_W06, GF2A_U14, GF2A_U12, GF2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF2A_U14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych GF2A_K08, GF2A_K04, GF2A_U14, GF2A_U12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować sekwencję przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie konieczność oraz umie zastosować poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, ocenić parametry pozorne w geofizyce otworowej - wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna pomiar upadomierzem i rozumie możliwość jego wykorzystania jako źródła danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości, umie samodzielnie wykonać interpretację PUW w tym celu - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy teoretyczne oraz umie samodzielnie wykonać procedurę dekonwolucji w celu podniesienia pionowej rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej - - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie przydatność oraz umie zastosować wykresy krzyżowe w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał; zna i umie wykorzystać zasady normalizacji jako metody szybkiej analizy profilowań geofizyki otworowej, umie zastosować do wyznaczania stref produktywnych - - + - - - - - - - -
M_W006 Rozumie zasady i umie stosować przetwarzanie oraz interpretację danych geofizyki otworowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania we wszystkich aplikacjach systemu GeoWin oraz systemu TechLog - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki otworowej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych i geologicznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Sekwencja przetwarzania w geofizyce otworowej: dopasowanie głębokościowe, korekta sztucznych anomalii, właściwe dopasowanie sekcji poszczególnych profilowań, uzupełnianie brakujących sekcji profilowań, zmiana kroku próbkowania, poprawki na środowisko pomiarowe w geofizyce otworowej, parametry pozorne w geofizyce otworowej, wpływ otworu – średnicy i parametrów płuczki (oporności i gęstości oraz naturalnej promieniotwórczości), wpływ ciśnienia i temperatury. Upadomierz jako źródło danych o oporności skał o wysokiej rozdzielczości. Indywidualne przetwarzanie parametrów rejestrowanych niezależnie przez odbiorniki – bliski i daleki – w sondach gamma-gamma i neutronowych. Dekonwolucja. Wykresy krzyżowe stosowane w celu uzyskania wstępnej informacji na temat składu mineralnego i nasycenia skał. GeoWin – system do przetwarzania i kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej: idea tworzenia systemu – zestaw aplikacji, geofizyczna baza danych, GBD, aplikacje wejścia i wyjścia, standardy LAS i LIS. Edycja profilowań, dopasowanie głębokościowe. Funkcje matematyczne stosowane przy przetwarzaniu danych geofizyki otworowej – podstawowe funkcje matematyczne i logiczne, funkcje specjalne dla geofizyki otworowej, interpolacja liniowa i schodkowa, wyniki badań laboratoryjnych jako profilowanie. Poprawki na środowisko pomiarowe w profilowaniu gamma, gęstościowym i akustycznym oraz neutronowym, poprawki konstruowane zgodnie z indywidualną potrzebą interpretatora. Wykresy krzyżowe na podstawie profilowań geofizyki otworowej w skałach piaskowcowo ilastych i węglanowych. Aplikacja InterLog do kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w aspekcie wyznaczenia składu mineralnego, porowatości i nasycenia, tabela parametrów, minimalizacja błędu kompleksowej interpretacji. Aplikacja Satun do interpretacji opornosci i nasycenia w cienkowarstwowych formacjach skalnych nasyconych gazem, specjalistyczne podejście do oceny wpływu minerałów ilastych na inne parametry petrofizyczne. Interpretacja pomiarów inklinometrem. Zapoznanie się z systemem TechLog, tworzenie bazy danych. Obliczenia parametrów petrofizycznych na podstawie pojedynczych profilowań w module Quanti, aplikacja Quanti-Elan – kompleksowa interpretacja. Porównanie wartości zailenia, porowatości i nasycenia wodą uzyskanych z różnych metod.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie ćwiczeń, zdanie egzaminu, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wpis na semestr II studiów II stopnia, posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geofizyki otworowej i petrofizyki, zaliczenie modułu Współczesne metody geofizyczne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe
1. Alberty, M., and K. Hashmy-1984, Application of ULTRA to log analysis. In: 25th Annual Symp. SPWLA, 10-13 June 1984, New Orleans, paper Z; 2. Menke, W.-1984, Geophysical data analysis: Discrete inverse theory, Academic Press Inc., New York; 3. Jarzyna J. (Red.) 2002 i 2007 – Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki otworowej, system GeoWin, cz, I i II., 4. Sen, M., and P. L. Stoffa-1997, Global optimization methods in geophysical inversion. In: Seismic Exploration, Elsevier Science, 33, chpt. 4; 5. Serra O.-2003, Well Logging and Geology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak