Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona radiologiczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-210-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu oddziaływania promieniowania z materią, organizmami żywymi oraz obliczania osłon przed promieniowaniem GF1A_U14, GF1A_U09, GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk oddziaływania promieniowania z materią i na żywe organizmy GF1A_U22, GF1A_W02, GF1A_K01, GF1A_U09 Kolokwium
M_W003 Rozumie podstawowy fizyczne działania detektorów i dozymetrów promieniowania jonizującego GF1A_W04, GF1A_U05, GF1A_U09, GF1A_U06 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie zasady oraz potrzebę monitorowania środowiska pracy z źródłami promieniotwórczymi GF1A_W06, GF1A_U04, GF1A_U05, GF1A_K08, GF1A_U02, GF1A_U06 Kolokwium
M_W005 Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania detektorów i dozymetrów promieniowania jądrowego GF1A_U04, GF1A_U05, GF1A_U08, GF1A_U06, GF1A_W08 Kolokwium
M_W006 Rozumie potrzebę zastosowania ochrony radiologicznej w kontekście wykorzystania źródeł promieniotwórczych w geofizyce GF1A_K07, GF1A_K04, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_U09, GF1A_U03, GF1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej wynikające z Prawa Atomowego i międzynarodowych regulacji w tym zakresie GF1A_U24, GF1A_K04, GF1A_W14, GF1A_U10, GF1A_K06, GF1A_U08, GF1A_U23 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu oddziaływania promieniowania z materią, organizmami żywymi oraz obliczania osłon przed promieniowaniem - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk oddziaływania promieniowania z materią i na żywe organizmy - - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie podstawowy fizyczne działania detektorów i dozymetrów promieniowania jonizującego - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zasady oraz potrzebę monitorowania środowiska pracy z źródłami promieniotwórczymi - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania detektorów i dozymetrów promieniowania jądrowego - - - - - + - - - - -
M_W006 Rozumie potrzebę zastosowania ochrony radiologicznej w kontekście wykorzystania źródeł promieniotwórczych w geofizyce - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady ochrony radiologicznej wynikające z Prawa Atomowego i międzynarodowych regulacji w tym zakresie - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Źródła promieniowania jonizującego wykorzystywane w geofizyce.
2. Podstawowe wielkości stosowane w ochronie radiologicznej.
3. Oddziaływanie promieniowania z materią.
4. Działanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe.
5. Detekcja promieniowania jonizującego.
6. Akty prawne dotyczące ochrony radiologicznej.
7. Obliczanie dawek od zewnętrznych źródeł promieniowania gamma i neutronowych.
8. Obliczanie osłon stałych przed promieniowaniem.
9. Ekonomiczne aspekty wykorzystania źródeł promieniotwórczych, zasada ALARA.
10. Przygotowanie badań z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych – Technologiczna Instrukcja Pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny ze sprawdzianów 90%, obecność na zajęciach 10%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student zna podstawowe zależności matematyczne, posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki dla studentów kierunków inżynierskich, odbył zajęcia w studenckiej pracowni fizycznej, ma ugruntowane podstawy z zakresu chemii co najmniej na poziomie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Gostkowska B.: Ochrona radiologiczna. Wielkości, jednostki i obliczenia. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2005
• Hrynkiewicz A. Z., Broda R., Fornal B., Liniecki J., Olko P., Szumiel I., Waligórski M., Wójcik A.: Człowiek i promieniowanie jonizujące. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001
• Sobkowski J.: Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna. Grupa Wydawnicza Adamantan s.c., Warszawa 2009
• PN-86/J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i g. Obliczanie osłon stałych
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.: Prawo Atomowe. Brzmienie ustawy obowiązujące od 31.10.2009, uwzględniające tekst jednolity z 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 276) wraz z późniejszymi zmianami
• Monitor skażeń promieniotwórczych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak