Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-302-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie metod statystyki matematycznej, estymacji statystycznej i testowania hipotez statystycznych, zna podstawowe pojęcia statystyczne, w tym teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej, charakterystyki liczbowe i funkcyjne opisujące populacje. GF1A_W09, GF1A_W10, GF1A_W01, GF1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie zagadnień wielowymiarowych , rozumie podstawy metod korelacyjnych, w tym korelacji liniowej regresji liniowej GF1A_W09, GF1A_W10, GF1A_W01, GF1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student, posługując się uzyskaną wiedzą w zakresie statystyki matematycznej, potrafi przeprowadzić prostą analizę statystyczną w zadaniach inżynierskich, badając zależności zmiennych losowych przy zastosowaniu wnioskowania statystycznego dla właściwie wybranej próby z populacji GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_U13 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie wykorzystania metod statystycznych w geofizyce GF1A_K01, GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie metod statystyki matematycznej, estymacji statystycznej i testowania hipotez statystycznych, zna podstawowe pojęcia statystyczne, w tym teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej, charakterystyki liczbowe i funkcyjne opisujące populacje. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie zagadnień wielowymiarowych , rozumie podstawy metod korelacyjnych, w tym korelacji liniowej regresji liniowej + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student, posługując się uzyskaną wiedzą w zakresie statystyki matematycznej, potrafi przeprowadzić prostą analizę statystyczną w zadaniach inżynierskich, badając zależności zmiennych losowych przy zastosowaniu wnioskowania statystycznego dla właściwie wybranej próby z populacji + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie wykorzystania metod statystycznych w geofizyce + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Statystyczne analizy opisowe i indukcyjne. Doświadczenie, zdarzenie, przestrzeń prób, pojęcie prawdopodobieństwa. Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanta i jej własności. Liczbowe charakterystyki zmiennej losowej: wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, kwantyle, mediana, moda, skośność, kurtoza, moment centralny, eksces. Niektóre ważne rozkłady zmiennych losowych i twierdzenia. Rozkład dwumianowy i wielomianowy, rozkład Poissona, rozkład hipergeometryczny, rozkład normalny. Własności rozkładu normalnego, centralne twierdzenie graniczne, reguła trzech sigm, rozkład jednostajny, wykładniczy. Pojęcie estymatora, własności estymatorów, rozkład estymatorów, statystyki: t, chi-kwadrat oraz F. Estymacja przedziałowa. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji. Testowanie hipotez, poziom istotnosci, obszar krytyczny, błędy decyzji I i II rodzaju. Podstawowe testy parametryczne i nieparametryczne. Analiza wariancji. Zagadnienia dwuwymiarowe: kowariancja, współczynnik korelacji, twierdzenia o kowariancji. Analiza korelacji liniowej, kowariancja z próby, współczynnik korelacji Pearsona. Analiza regresji liniowej, estymacja współczynników regresji liniowej, ocena siły i istotności związku.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rachunek prawdopodobieństwa. Rozkłady zmiennych losowych. Wyznaczanie parametrów rozkładów. Estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej i wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych. Analiza korelacji . Analiza regresji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe. Siegmund Brandt, Wyd. Naukowe PWN, 1999, Warszawa
2. Statystyka. Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, Academia Oeconomica. Wyd. C H Beck, 2001
3. Wykłady ze statystyki matematycznej, Jarosław Bartoszewicz, Wyd. Naukowe PWN,1996
4. Rachunek prawdopodobieństwa i statysytka matematyczna w zadaniach cz.I i II, Wyd. Naukowe PWN,
1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak