Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Petrofizyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-304-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie jaka jest różnica w skali badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał; zna i rozumie na czym polega niejednorodność, mikro i makro anizotropia ośrodka skalnego GF1A_W01, GF1A_W11, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych własności elektrycznych, własności sprężystych, gęstości objętościowej, własności termicznych i magnetycznych GF1A_W01, GF1A_W11, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie specyfikę własności zbiornikowych skał GF1A_W01, GF1A_W11, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie statystyczny charakter zjawisk i własności jądrowych wykorzystywanych w badaniu naturalnej promieniotwórczości i magnetycznego rezonansu jądrowego oraz umie przeprowadzić badania własności jądrowych skał GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Zna metody statystyczne i umie przeprowadzić obliczenia zależności między parametrami petrofizycznymi GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Zna i umie przygotować zestawy pomiarowe do badania własności skał o charakterze deterministycznym i statystycznym GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Zna i potrafi wykonać niezbędne obliczenia w celu wyznaczenia parametru i niepewności jego wyznaczenia GF1A_W01, GF1A_U08, GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia GF1A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student samodzielnie pogłębia wiedzę w oparciu o źródła polskie i zagraniczne GF1A_K07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie jaka jest różnica w skali badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał; zna i rozumie na czym polega niejednorodność, mikro i makro anizotropia ośrodka skalnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów laboratoryjnych własności elektrycznych, własności sprężystych, gęstości objętościowej, własności termicznych i magnetycznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie specyfikę własności zbiornikowych skał + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie statystyczny charakter zjawisk i własności jądrowych wykorzystywanych w badaniu naturalnej promieniotwórczości i magnetycznego rezonansu jądrowego oraz umie przeprowadzić badania własności jądrowych skał + - + - - - - - - - -
M_U002 Zna metody statystyczne i umie przeprowadzić obliczenia zależności między parametrami petrofizycznymi + - + - - - - - - - -
M_U003 Zna i umie przygotować zestawy pomiarowe do badania własności skał o charakterze deterministycznym i statystycznym + - + - - - - - - - -
M_U004 Zna i potrafi wykonać niezbędne obliczenia w celu wyznaczenia parametru i niepewności jego wyznaczenia + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas realizacji prac inżynierskich. Umie postępować w stanach zagrożenia - - + - - - - - - - -
M_K002 Student samodzielnie pogłębia wiedzę w oparciu o źródła polskie i zagraniczne - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Skala badań laboratoryjnych, powierzchniowych i otworowych własności fizycznych skał, niejednorodność, mikro i makro anizotropia, zależności statystyczne między parametrami, własności elektryczne, aktywność elektrochemiczna, własności zbiornikowe skał klastycznych i węglanowych niezailonych i zailonych, parametry zbiornikowe – porowatość, przepuszczalność, nasycenie mediami złożowymi, prędkość propagacji i tłumienie fal sprężystych, gęstość objętościowa i mineralogiczna, własności termiczne, jądrowe, magnetyczne, MRJ.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Wyznaczanie gęstości objętościowej próbek skał, elektrycznej oporności właściwej cieczy, badanie zależności oporności roztworu od stężenia i temperatury, wyznaczanie elektrycznej oporności próbek skał w zmiennych warunkach termobarycznych, względnej przenikalności dielektrycznej, zawartości U, Th i K, prędkość i tłumienia sprężystych fal podłużnych i poprzecznych, dynamicznych modułów sprężystości skał, współczynnika porowatości dynamicznej z wykorzystaniem MRJ, podatności magnetycznej, zaliczenie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia ćwiczeń i oceny z egzaminu. Obecność na wykładach wpływa na podniesienie oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Petrofizyka, Maria i Stanisław Plewa, Wydawnictwa Geologiczne, 1992,
2. Petrophysics (Theory and Practice of Measuring Reservoir Rocks and Fluid Transport Properties) – Djebbar Tiab & Erle C. Donaldson, Gulf Publishing Co., 1996
3. Physical Properties of Rocks (Fundamentals and Principles of Petrophysics) – J.H. Schön, Pergamon, 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak