Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia regionalna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-307-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie regionalnej budowy geologicznej Polski, a także historii geologicznej Polski GF1A_W17 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu struktur podłoża na elementy rzeźby oraz naturalne zagrożenia geologiczne GF1A_W17 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę na temat warunków geologicznych występowania złóż kopalin użytecznych. Potrafi wskazać obszary i typy struktur szczególnie perspektywicznych dla występowania złóż. GF1A_W17 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu geologii regionalnej Polski GF1A_U22, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K07, GF1A_U15 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie budowy geologicznej obszaru dla warunków życia i gospodarki człowieka. GF1A_K04, GF1A_U23 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie regionalnej budowy geologicznej Polski, a także historii geologicznej Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu struktur podłoża na elementy rzeźby oraz naturalne zagrożenia geologiczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat warunków geologicznych występowania złóż kopalin użytecznych. Potrafi wskazać obszary i typy struktur szczególnie perspektywicznych dla występowania złóż. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu geologii regionalnej Polski + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie budowy geologicznej obszaru dla warunków życia i gospodarki człowieka. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia podstawowe, region geologiczny i piętro strukturalne, podstawy regionalizacji struktur geologicznych, Polska na tle struktury geologicznej Europy, podział Polski na regiony geologiczne. Zakres 2 godziny.
2. Budowa geologiczna platformy rosyjskiej w Polsce, prekambr NE Polski, wykształcenie utworów staro-paleozoicznych, dewon i karbon Zagłębia Lubelskiego, pokrywa mezo- kenozoiczna Zakres 2 godziny.
3. Struktura geologiczna NE Polski, stropowa powierzchnia utworów prekambryjskich, linia Teisseyra-Tornquista, zasięgi formacji pokrywających. Zakres 1 godzina.
4. Budowa gelogiczna Sudetów, piętra prekambryjskie i paleozoiczne. Zakres 2 godziny.
5. Utwory permskie i mezozoiczne Sudetów, główne elementy tektoniki Sudetów. Zakres 2 godziny.
6. Zagłębie Górnośląskie i jego podłoże, utwory starsze od karbonu i ich wykształcenie, stratygrafia karbonu górnośląskiego, utwory permskie i triasowe w Zagłębiu Górnośląskim, tektonika Zagłębia Górnośląskiego i etapy jego kształtowania się. Zakres 2 godziny.
7. Monoklina Śląsko-krakowska, stratygrafia i tektonika regionu. Zakres 2 godziny.
8. Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, stratygrafia i wykształcenie formacji paleozoicznych, struktury tektoniczne paleozoiku świętokrzyskiego, antyklinorium małopolskie i jego stosunek do Gór Świętokrzyskich. Zakres 2 godziny.
9. Mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, stratygrafia i wykształcenie formacji geologicznych, struktury tektoniczne. Zakres 2 godziny.
10. Budowa geologiczna Polski centralnej i północo-zachodniej, podłoże paleozoiczne, stratygrafia i wykształcenie utworów permskich i mezozoicznych. Zakres 2 godziny.
11. Struktury geologiczne regionu: antyklinorium kujawsko-pomorskie, niecki obrzeżające, monoklina przedsudecka. Zakres 1 godzina.
12. Wykształcenie i zasięg utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych na Niżu Polskim. Zakres 1 godziny.
13. Budowa geologiczna Karpat, Karpaty centralne i zewnętrzne, formacje geologiczne i struktura Tatr. Zakres 2 godziny.
14. Pieniński Pas Skałkowy (stratygrafia i tektonika) i niecka podhalańska struktury tektoniczne. Zakres 2 godziny.
15. Stratygrafia i tektonika utworów geologicznych Karpat fliszowych. Zakres 3 godziny.
16. Zapadlisko przedkarpackie, stratygrafia i wykształcenie osadów miocenu, tektonika zapadliska. Zakres 2 godziny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu (test wielokrotnego wyboru)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstawowych pojęć geologicznych
• Znajomość tabeli stratygraficznej
• Wiedza o skałach
• Podstawowa wiedza z zakresu sedymentologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Książkiewicz, M. et al. 1965. Zarys Geologii Polski. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
2. Sokołowski J. 1990. Geologia regionalna i złożowa. Wydawnictwo Geologiczne
3. Mizerski W. (2002) Geologia Polski dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN
4. Stupnicka E. 2007. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Geologiczne
5. Mizerski W. 2009. Geologia Polski. PWN
6. Opracowania szczegółowe w licznych periodykach naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1991 – Czwartorzędowe pokrywy rzeczne i stokowe w dolinie Soły między Rajczą Dolną a Żywcem. (Quaternary fluvial and slope covers in the Sola River Valley between Dolna Rajcza and Żywiec, Polish West Carpathians) (in Polish with English summary). Geologia Kwartalnik AGH, 17 (1-2): 83-126.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Lalik W., 1999 – Granica między warstwami lgockimi i godulskimi w Północnej części Beskidu Małego; Karpaty. (Boundary between Lgota and Godula Beds in the northern part of the Beskid Mały Mts; Carpathians. (in Polish with English summary). Geologia Kwartalnik AGH, 25 (2): 107-123.
Alexandrowicz W.P., 2001 – Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra Mountains (Southern Poland). Acta Carstologica, 30 (1): 125-142.
Alexandrowicz W.P., 2001 – Stratotypowy profil fliszowych utworów środkowej kredy w Kaczynie koło Wadowic (Beskid Mały). (Stratotype profile of flysch deposits of Middle Cretaceous in Kaczyna near Wadowice (Beskid Mały Mts.). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 57 (6): 14-27.
Cieszkowski M., Zuchiewicz W., Alexandrowicz W.P., Wojtal P., Ślączka A., Góra S., Fryś P., Kursa G. 2009. Nowe znalezisko mamuta w Karpatach Zachodnich. (in Polish only). Przegląd Geologiczny 57, 2: 144-146.

Informacje dodatkowe:

Brak