Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-401-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje struktur geologicznych. GF1A_W17, GF1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania struktur tektonicznych GF1A_W02, GF1A_W17 Egzamin
M_W003 Student posiada wiedzę na temat odwzorowań kartograficznych, klasyfikacji map i zasad działania GPS. GF1A_W10 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać mapę geologiczną obszaru o prostej budowie geologicznej. GF1A_U01, GF1A_U15 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi wykonać przekrój geologiczny wzdłuż zadanej linii. GF1A_U01 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student potrafi czytać mapy topograficzne, geologiczne i pokrewne. GF1A_U15 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U004 Student potrafi zinterpretować budowę geologiczną na podstawie mapy i przekroju geologicznego. GF1A_U01, GF1A_U15 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu GF1A_K03 Projekt
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samodokształcania. GF1A_K05 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje struktur geologicznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania struktur tektonicznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat odwzorowań kartograficznych, klasyfikacji map i zasad działania GPS. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać mapę geologiczną obszaru o prostej budowie geologicznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać przekrój geologiczny wzdłuż zadanej linii. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi czytać mapy topograficzne, geologiczne i pokrewne. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zinterpretować budowę geologiczną na podstawie mapy i przekroju geologicznego. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w trakcie realizacji projektu + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samodokształcania. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Metody badań wykorzystywane w geologii strukturalnej i tektonice oraz w kartografii geologicznej i sozologicznej. Deformacje warstw skalnych budujących skorupę ziemską i sposoby ich przedstawiania. Style tektoniczne. Współczesne ruchy tektoniczne. Podstawowe zaburzenia tektoniczne: monoklina, fałdy, warunki powstania i klasyfikacja; uskoki, warunki powstania i klasyfikacja; nasunięcia i płaszczowiny i ich powstanie; zjawiska tektoniczne związane za skałami solnymi; zjawiska tektoniczne związane ze skałami magmowymi; glacitektonika; spękania, ich powstanie i klasyfikacja. Klasyfikacja map ze szczególnym uwzględnieniem map geologicznych i pokrewnych. Mapy geologiczne obszaru Polski. Projektowanie prac w zakresie kartografii geologicznej, wykonawstwo i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. Odwzorowania kartograficzne map topograficznych. Zasady działania Global positioning system.

Ćwiczenia projektowe:

Podstawy topografii. Elementy i parametry powierzchni geologicznych. Podstawy intersekcji. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. Intersekcja w terenie poziomym. Intersekcja w terenie urzeźbionym. Struktury ciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury nieciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury skał magmowych. Niezgodności i nasunięcia. Interpretacja map i przekrojów geologicznych. Interpretacja wierceń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na IV semestr studiów I stopnia. Podstawowa wiedza z geologii ogólnej.Egzamin: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Ćwiczenia: Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów. Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego w jednym z trzech terminów (raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu. Terminy oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bardziński W. i in. 2008. Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego – okolice Chęcin
Dadlez R., Jaroszewski W. 1994. Tektonika. PWN. Warszawa
Jaroszewski W. 1980. Tektonika uskoków i fałdów. Wyd. Geol. Warszawa
Jaroszewski W. (red.) 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol. Warszawa
Kuzak R., Żaba J. 2011. Podstawy geologii strukturalnej, Struktury fałdowe. PWN. Warszawa
Labus M., Labus K. 2003. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politech. Śląskiej. Gliwice.
Lisle R.J. 2004. Geological structures and maps. A practical guide. Elsevier. Amsterdam
Pasławski J. (red.) 2006. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era. Wrocław
Instrukcja opracowania i wydania SMGP w skali 1: 50 000
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000 wraz z tekstem objaśniającym
Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1: 25 000 wraz z tekstem objaśniającym

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak