Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody sejsmiczne I
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-403-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
dr inż. Cichostępski Kamil (kcichy@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy badań sejsmicznych GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W17, GF1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna metodykę badań GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej GF1A_W13, GF1A_W07, GF1A_W12 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować badania polowe GF1A_U05, GF1A_U08, GF1A_U07, GF1A_U06 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Udział w dyskusji
M_K002 Jest świadomy swojej odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu GF1A_K04, GF1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy badań sejsmicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metodykę badań + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować badania polowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy + - + - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy swojej odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Elementy teorii propagacji fal sejsmicznych, klasyfikacja fal, propagacja fal, proces odbicia i załamania – refrakcja;
teoria hodografów;
klasyfikacja prędkości fal sejsmicznych;
warianty akwizycji w sejsmice powierzchniowej;
warianty akwizycji w sejsmice otworowej (profilowanie prędkości średnich, pionowe profilowanie sejsmiczne, prześwietlania sejsmiczne);
elementy teorii sygnału sejsmicznego, analiza widmowa i filtracja częstotliwościowa, przetwarzanie wstępne, poprawki statyczne, analiza prędkości, poprawki kinematyczne i składanie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Warunki powstawania fal odbitych i czołowych. Konstrukcja hodografów fali: odbitej, parametryczne równanie hodografu. Interpretacja hodografu fali czołowej. Analiza obrazu falowego sejsmogramów w sejsmice powierzchniowej i otworowej. Projektowanie parametrów grupowania źródeł i odbiorników. Modelowanie obrazu falowego. Wstęp do przetwarzania systemowego. Przetwarzanie wstępne. Edycja tras. Punktowanie pierwszych wstąpień. Interpretacja danych refrakcyjnych. Obliczanie poprawek statycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin – waga 0.6 ; Cwiczenia – waga 0.4

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Metodyka badań sejsmicznych – Kasina Zbigniew, Kraków, 1998
Przetwarzanie danych sejsmicznych – Kasina Zbigniew, Kraków, 1998
Teoria sygnału sejsmicznego – Kasina Zbigniew, Kraków, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak