Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Górnictwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BGF-1-410-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Geofizyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych GF1A_W06, GF1A_W07 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce GF1A_W16 Kolokwium
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych GF1A_U11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego oraz sporządzić prostą mapę warstwicową spągu GF1A_U15 Kolokwium
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych GF1A_U10, GF1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym GF1A_K08, GF1A_K04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe definicje związane z górnictwem oraz strukturę i uwarunkowania działalności górniczej w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć elementy zalegania złoża pokładowego oraz sporządzić prostą mapę warstwicową spągu + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi udostępnić złoże pokładowe w oparciu o podstawowe struktury, a także dokonać wstępnego wyboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom roli górnictwa w gospodarce, a także skutków działalności górniczej w środowisku naturalnym + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Obszary zainteresowania, przedmiot, etapy i uwarunkowania formalno-prawne działalności górniczej. Struktura organizacyjno-własnościowa i charakterystyka techniczna ważniejszych zakładów górniczych w Polsce. Systematyka technologii górniczych. Elementy zalegania złoża pokładowego. Techniki i sposoby urabiania skał. Systematyka robót i wyrobisk górniczych. Obudowa górnicza i jej współpraca z górotworem. Sposoby i struktury (modele) udostępnienia regularnych i nieregularnych form złożowych. Przygotowanie złoża do eksploatacji. Klasyfikacja i determinanty wyboru systemów eksploatacji w górnictwie podziemnym. Elementy cyklu technologicznego w procesie wydobywczym. Podstawy wentylacji kopalń głębinowych. Wstęp do problematyki zagrożeń naturalnych. Zarys problematyki wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% kolokwium zaliczeniowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008.
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003.
Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chlebowski D.: Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy Monografie, nr 290. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2013.
Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D.: Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 1/2. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, 2008.
Burtan Z., Zorychta A., Chlebowski D.:Trends in the development of preventive measures against natural hazard in Polish collieries. Materiały Kongresowe „Underground Mine Environment”, Session „Ground Control & Rock Burst”. 21st Word Mining Congress & Expo 2008, Kraków-Katowice-Sosnowiec, 2008.
Chlebowski D.: Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM. Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kabiesza. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice, 2012.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Uzyskanie zaliczenia (oceny końcowej) jest możliwe w dwóch terminach – podstawowym i poprawkowym. Dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.